TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

จับตา โลโก้ใหม่ NT สะท้อนพันธกิจยกระดับประเทศสู่ดิจิทัล

โลโก้ใหม่

หลังการควบรวม 1 ปี NT หรือบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) ก็ได้ทำการรีแบรนด์ใหม่ ด้วยการประเดิมออกแบบ โลโก้ใหม่ ที่สะท้อนดีเอ็นเอและพันธกิจของการเป็นกำลังหลักที่สำคัญ ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่ดิจิทัล ด้วยศักยภาพของเทคโนโลยีการสื่อสารและดิจิทัลที่มีอยู่ สู่เป้าหมายการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT กล่าวว่า ตลอดระยะของการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวสู่การเป็นองค์กรโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่มีวิสัยทัศน์ มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนและยกระดับการสื่อสารและดิจิทัลให้กับประเทศไทย ทำให้ผมตระหนักว่าการสร้างแบรนด์ NT ให้เป็นที่รู้จักในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การสร้างองค์ประกอบเกี่ยวกับ โลโก้ใหม่ หรือภาพลักษณ์ภายนอกเท่านั้น

เราจึงได้ดำเนินการถ่ายทอดแบรนด์ดีเอ็นเอ I AM NT ซึ่งประกอบด้วย Innovation Agility Momentum Nation-oriented และ Trust ให้กับพนักงานทุกคน เพื่อให้เกิดแนวคิดที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และพร้อมที่จะก้าวพาองค์กรให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน

และจากวิสัยทัศน์ หรือ VISION ของ NT ในฐานะองค์กรหลักในการขับเคลื่อนและยกระดับการสื่อสารและดิจิทัลให้กับประเทศเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน ด้วยเป้าหมายสำคัญคือ NT จะเป็นองค์กรที่ยกระดับอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและโทรคมนาคม พร้อมทั้งสร้างการเติบโตให้กับชุมชน และสังคม ทุกระดับอย่างเท่าเทียม แน่นอนว่า ก้าวต่อไปของเทคโนโลยีดิทัลและโทรคมนาคม คือการยกระดับคุณภาพทุกชีวิตอย่างยั่งยืน

ดังนั้น NT จึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้ Mission หรือพันธกิจที่แน่วแน่ ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงด้านการสื่อสารและดิจิทัลให้กับประเทศ เพื่อให้บริการด้านการสื่อสารที่ทั่วถึงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน และขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและขับเคลื่อนธุรกิจโดยสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนในธุรกิจที่ต้องแข่งขัน

NT ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงดีอีเอส ได้กำหนดเป้าหมายใน 3 มิติ เป้าหมายแรกคือ 1.การทำให้ทุกภาคส่วน ทุกภาคธุรกิจ รวมถึงภาคสังคมจุดสำคัญที่สุด สามารถปรับตัวก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความพร้อมทางทรัพยากร ด้านโทรคมนาคมและดิจิทัลที่เรามีอยู่อย่างสมบูรณ์แบบ จะสามารถผลักดันให้ประเทศก้าวสู่ Next Normal ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายต่อไปคือ 2.สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและโทรคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริการคลื่นความถี่ 5G และบริการด้านดิจิทัลทุกรูปแบบ

และเป้าหมายที่ 3.ประสานความร่วมมือในการต่อยอดนวัตกรรม ผ่านเทคโนโลยีโครงข่ายที่ครอบคุลม โดย NT พร้อมจะเป็นหน่วยงานสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการนวัตกรรม เทคโนโลยีและการปฏิบัติการในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน หรือหน่วยงานภาคเอกชนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือต่างอุตสาหกรรมก็ตาม NT พร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการทรัพยากรของประเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยเป้าหมายเดียวกันคือ การยกระดับคุณภาพของทุกชีวิตอย่างยั่งยืน

โลโก้ใหม่

สำหรับที่มาของ โลโก้ใหม่ NT นั้นมาจากอักษรย่อชื่อภาษาอังกฤษ National Telecom พร้อมกับเลือกใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็กที่มีลักษณะโค้งมนเพื่อสื่อให้เห็นถึงความเป็นมิตรและความทันสมัย และสอดรับไปกับ Vital Sign สัญลักษณ์สีเหลืองที่สื่อถึงคลื่นสัญญาณดิจิทัล ซึ่งสะท้อนความเป็นปัจจุบันที่เทคโนโลยีดิจิทัลและโทรคมนาคมได้ก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตของทุกคน โดยนำสัญลักษณ์เส้นและสัญลักษณ์จุดมาเรียงเป็น 10101 ซึ่งเป็นเลขฐานสองที่รวมแล้วได้ 21 แฝงนัยว่าเป็นปี ค.ศ. ที่ก่อตั้ง NT และกำหนดให้สีเหลืองเป็นสีประจำองค์กร เพื่อสื่อถึงความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

และในส่วนของแท็กไลน์ประจำองค์กรนั้น เกิดจากความเชื่อที่ว่า ก้าวต่อไปของเทคโนโลยีดีจิทัลและโทรคมนาคม คือการยกระดับคุณภาพของทุกชีวิตอย่างยั่งยืน และด้วยพันธกิจของ NT คือการ “สนับสนุน” นโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและโทรคมนาคมเพื่อพัฒนาประเทศ “สร้างสรรค์” ผลิตภัณฑ์ บริการหรือแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและโทรคมนาคม และ “สาน” ความร่วมมือในการต่อยอดนวัตกรรม ผ่านเทคโนโลยีโครงข่ายที่ครอบคลุม จึงสามารถนำมาสรุปเป็นแทกไลน์สั้นๆ ได้ว่า “สร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยี” หรือ Next, through Technology