TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

5 องค์กรใหญ่ของไทย คว้ารางวัลอันทรงเกียรติจาก ASOCIO

ASOCIO

สมาพันธ์ ASOCIO (Asian-Oceanian Computing Industry Organization) ซึ่งเป็นองค์กรภูมิภาค ประกอบด้วยสมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการจาก 24 ประเทศในภาคพื้นเอเซีย-โอเชียเนีย ได้มีการมอบรางวัล ASOCIO Awards ให้กับองค์กรของประเทศสมาชิกที่มีการนำ IT และ Digital เทคโนโลยี เช่น Blockchain, IoT, AI, Robotics, Big Data, Cyber Security & Cloud based solutions. มาใช้ในการพัฒนาการให้บริการด้านต่างๆ และการบริหารขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดดเด่นและประสบผลสำเร็จ  คณะกรรมการตัดสินรางวัลของสมาพันธ์ ASOCIO ได้เห็นขอบให้องค์กรของประเทศไทยได้รับรางวัล ASOCIO Awards ในแต่ละสาขาดังนี้

1) บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) สาขา Outstanding Tech Company Award

2) ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สาขา Outstanding User Organization Award

3) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สาขา Digital Government Award

4) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขา EdTech Award  และ

5) ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ A-MED สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)  สาขา HealthTech Award

ซึ่งการมอบรางวัลในปีนี้ได้จัดให้มีขึ้น ณ กรุงธากา เมืองหลวงของประเทศบังคลาเทศ ในการประชุม ASOCIO Digital Summit 2021 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564  แต่ด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19  ทำให้ตัวแทนองค์กร ไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมรับรางวัลดังกล่าวด้วยตนเองได้

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ ASOCIO  ได้ประสานงานในการรับรางวัลดังกล่าวแทน และได้จัดงานแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้กับ 5 องค์กรดังกล่าวขึ้นในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ที่โรงแรม Grand Hyatt Erawan Bangkok ณ ห้อง Grand Ballroom 1

นายสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยกล่าวว่า “เป็นเรื่องที่น่ายินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่องค์กรของไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สามารถนำ “ไอที” เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพกับการบริหารองค์กรและการให้บริการลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลจากองค์กรระดับนานาชาติ ซึ่งรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นแรงผลักดันให้องค์กรทั้งภาครัฐฯ และภาคเอกชนในประเทศไทย นำ “ไอที” มาปรับใช้ และพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง ”

ATCI (The Association of Thai ICT Industry) เป็นสมาคมผู้ประกอบการด้าน ICT ของไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 1989 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมในการขับเคลื่อนให้เกิดการนำเทคโนโลยี ICT และ Digital มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในช่วงเวลา 30 กว่าปีที่ผ่านมา ATCI ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ICT ของไทย เช่นการผลักดันให้เกิดนโยบายและแผนพัฒนาด้าน ICT ของประเทศ  การปรับปรุงกฏหมาย มาตรการภาษี และมาตรฐานด้าน ICT  การร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT และ Digital ให้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมและบริการ การส่งเสริมอุตสาหกรรม ICT โดยเฉพาะ SME ของไทยให้เติบโตและแข่งขันได้ในภูมิภาค รวมทั้งการเข้าร่วมเป็นสมาชิกและประสานความร่วมมือกับองค์กรด้าน ICT ระหว่างประเทศ เช่น ASOCIO  WITSA และ APICTA เป็นต้น

ASOCIO (Asian Oceanian Computing Industry Organization) เป็นสมาพันธ์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และบริการ ที่จัดตั้งขึ้นโดยสมาคมไอซีทีซึ่งเป็นตัวแทนจาก 24 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย ซึ่งรวมถึงประเทศ ออสเตรเลีย บังกลาเทศ ภูฏาน บรูไน กัมพูชา ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ลาว มาเก๊า มาเลเซีย มองโกเลีย เมียนมาร์ นิวซีแลนด์ เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม ASOCIO ก่อตั้งขึ้นในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในปี 1984 เป็นองค์กรการค้า ICT ระหว่างประเทศที่ทรงเกียรติและมีบทบาททางการค้าที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย ASOCIO ประกอบไปด้วยบริษัท ICT ชั้นนำในภูมิภาคมากกว่า 10,000 บริษัท มียอดรายได้ต่อปีรวมกันมากกว่า 350 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  วัตถุประสงค์ของ ASOCIO คือการสนับสนุนและสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน ระหว่างสมาชิก เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และบริการในภูมิภาค

ASOCIO จัดกิจกรรมหลักที่หลากหลายรูปแบบ โดยให้สมาชิกหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในทุกๆ ปี เช่น

  1. ASOCIO Digital Summit การประชุมสุดยอดผู้นำด้านดิจิทัลประจำปี
  2. Plenary Meeting การประชุมสมาชิกกลางปี
  3. Multilateral Trade Visit (MTV) การจัดคณะผู้แทนการเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างสมาชิก
  4. Smart City Summit การประชุมสุดยอดผู้นำเพื่อส่งเสริมการใช้ ICT สำหรับเมืองอัจฉริยะ
  5. ASOCIO Awards การมอบรางวัลให้กับองค์กรผู้ใช้ ICT ดีเด่นในภูมิภาค
  6. Policy and Research Paper การนำเสนอนโยบายและงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ในภูมิภาค
  7. etc