TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

TMA จับมือศศินทร์ เตรียมประกาศผลรางวัลพระราชทาน

TMA

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมจัดงานประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020 และรางวัล SMEs Excellence Awards โดยมุ่งหวังที่จะช่วยผลักดันและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ อันจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2563 นี้ได้กำหนดให้มีพิธีประกาศผลรางวัลพระราชทาน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “Thailand Corporate Excellence Awards 2020” และรางวัลพระราชทาน “SMEs Excellence Awards 2020” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ที่โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติมอบรางวัลและกล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดีแก่องค์กรที่ได้รับรางวัล

รางวัลพระราชทาน “Thailand Corporate Excellence Awards 2020” มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 9 สาขารางวัล แบ่งประเภทของสาขารางวัลออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ประกอบด้วย

1. รางวัลสำหรับองค์กรที่มีรายได้มากกว่า 1 หมื่นล้านบาทต่อปี จำนวน 8 สาขา ดังนี้

1.สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร (Corporate Improvement Excellence)
2.สาขาความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence)
3.สาขาความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence)
4.สาขาความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ (Innovation Excellence)
5.สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership Excellence)
6.สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence)
7.สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ (Product / Service Excellence)
8.สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence)

2.สาขารางวัลสำหรับองค์กรขนาดกลางที่มีรายได้ไม่เกิน 1 หมื่นล้านบาทต่อปี จำนวน 1 สาขา คือ สาขาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม (Corporate. Management Excellence)

และในส่วนของรางวัลสำหรับ SMEs ในแต่ละประเภทธุรกิจ ดังนี้

1. ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. ถ้วยรางวัล SMEs Excellence Awards โดยแบ่งลำดับรางวัลเป็น 2 ลำดับ

อันดับที่ 1 Gold Award
อับดับที่ 2 Silver Award

สำหรับขั้นตอนในการเสนอชื่อองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards คณะผู้ทรงคุณวุฒิและคณะอนุกรรมการโครงการฯ เป็นผู้เสนอรายชื่อองค์กรต่างๆ จากนั้นแต่ละองค์กรจะต้องนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารองค์กร รวมถึงผลลัพธ์และความสำเร็จจากการดำเนินงาน เพื่อโครงการฯ ได้นำข้อมูลไปใช้ประกอบการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่มีรายได้สูงสุด 1,000 องค์กรในประเทศไทย เพื่อคัดเลือกองค์กรที่จะได้รับรางวัลพระราชทานฯ ในแต่ละสาขารางวัลต่อไป

ในการคัดเลือก องค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีระบบการบริหารจัดการโดยรวมเป็นเลิศ เพื่อรับรางวัล SMEs Excellence Awards นั้น คณะทำงานได้ขอให้ธนาคารต่างๆ เป็นผู้เสนอชื่อ SMEs ที่ประกอบธุรกิจการผลิต การบริการ หรือการค้าปลีก/ค้าส่งที่เหมาะสม โดย SMEs จะต้องส่งข้อมูลคุณสมบัติองค์กรและแนวทางการบริหารจัดการ ให้กับคณะกรรมการพิจารณาเพื่อให้คะแนนและประมวลผลข้อมูล เพื่อคัดเลือกองค์กรที่ผ่านเกณฑ์ โดยหลังจากนั้นคณะกรรมการจะเข้าเยี่ยมชมและพิจารณาให้รางวัลตามระดับความเป็นเลิศ

ท่านที่สนใจร่วมงานประกาศรางวัลความเป็นเลิศทางธุรกิจแห่งปี และโอกาสพบกับผู้บริหารองค์กรชั้นนำระดับประเทศ ติดต่อ: คุณภาณิชา โทรศัพท์ 02-3197677 ต่อ 271 บัตรราคา: 4,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)