TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

กลุ่มทรูจับมือม.รามคำแหงเปิดใช้งาน WiFi พร้อม Cashless

Cashless

มหาวิทยาลัยรามคำแหงจับมือกลุ่มทรู เปิดใช้งาน WiFi และ Cashless ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย WiFi จากทรูมูฟ เอช ครอบคลุมทุกพื้นที่กว่า 2,400 จุดของมหาวิทยาลัย ทั้งวิทยาเขตรามคำแหง วิทยาเขตบางนา รวมไปถึงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้ง 2 แห่ง เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายได้สะดวกทุกที่และให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสนับสนุนและสร้างสังคมไร้เงินสดภายในมหาวิทยาลัย รามคำแหง โดยระบบชำระเงินผ่านทรูมันนี่วอลเล็ทที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบของมหาวิทยาลัยทั้งการจ่ายค่าอาหาร ณ โรงอาหารของมหาวิทยาลัยและซื้อสินค้าผ่านตู้อัตโนมัติต่างๆ อีกด้วย