TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

ทีโอทีรอด 11 องค์กรลงนามร่วมใช้สายสื่อสารใต้ดิน

ทีโอที

ทีโอทีลงนาม11 ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมใช้ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินของ ทีโอที ทั่วประเทศภายใต้การใช้งานโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน เพื่อสนองตอบนโยบายการจัดระเบียบสายสื่อสารของภาครัฐ ในการนำสายสื่อสารลงดินตามโครงการต่างๆ อาทิ โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการมหานครแห่งอาเซียน โครงการ Smart City

โดยผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคม 11 ราย ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมโทรคมนาคม แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบด้วย บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน), บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด, บริษัท เคเบิลคอนเนค จำกัด, บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด, บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน), บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด, บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด , บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด

นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการ บมจ.ทีโอที และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า ความร่วมมือนี้นับเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบบริการโทรคมนาคมรายสำคัญของประเทศ ที่ไม่เพียงสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าลดการลงทุนซ้ำซ้อน (Digital Infrastructure Sharing) ยังเป็นการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมให้มีทัศนียภาพที่สวยงามและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่ง ทีโอที ในฐานะผู้ให้บริการท่อร้อยสายมีความภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการทั้ง 11 ราย โดยจะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาปรับปรุงท่อร้อยสายใต้ดินให้ทันสมัย และเพียงพอที่จะรองรับความต้องการใช้งานของทุกหน่วยงาน ในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม และพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการเพื่อประโยชน์ร่วมกันต่อสังคม

สำหรับอัตราค่าใช้บริการท่อร้อยสายใต้ดินที่ บมจ.ทีโอที กำหนดเอาไว้อยู่ที่ 9,650 บาท ต่อ 1 Sub duct ต่อกิโลเมตรต่อเดือน (1 Sub Duct เท่ากับ 3-4 Micro Duct) เป็นอัตรามาตรฐานทั่วประเทศ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ กสทช.กำหนด ซึ่งทาง บมจ.ทีโอที พร้อมที่นำปริมาณการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินที่มีการใช้อยู่เดิมและที่ใช้ใหม่ รวมถึงระยะเวลาการใช้งานของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม มาพิจารณาส่วนลด (Volume Discount) จากอัตรามาตรฐานทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมสามารถนำสายสื่อสารลงใต้ดินได้และไม่เป็นภาระต่อประชาชน

“การลงนามสัญญาครั้งนี้เพื่อการจัดระเบียบสายสื่อสารให้บ้านเมืองมีความสวยงาม ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อลดการลงทุนซ้ำซ้อนในการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินของรัฐ และใช้ทรัพย์สินของรัฐที่มีอยู่เดิมให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า ประชาชนได้รับประโยชน์และใช้บริการโทรคมนาคมที่ทันสมัย และไม่ก่อให้เกิดภาระต่อการใช้งานของประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ”