TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

True 5G ร่วมกับ ZTE หนุนโครงการ ‘Home Health Care’

Home Health Care

กลุ่มทรู ภายใต้แนวคิด True 5G World of Health and Wellness ร่วมกับ ZTE สนับสนุนเทคโนโลยีและเครื่องมือแพทย์ที่รองรับเทคโนโลยี 5G เพื่อร่วมพัฒนา และอำนวยความสะดวกในการติดตามรักษาผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่กลับไปพักดูแลตัวเองต่อเนื่องที่บ้าน ในโครงการ “Home Health Care” (การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน)

โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และรศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ หัวหน้าหน่วย G2 กับTrauma ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบจากนายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ หัวหน้าคณะทำงานและกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และ มร. หยาง ลี่ ยู รองประธาน บริษัท ZTE (ประเทศไทย) ณ ชั้น12อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ความร่วมมือของกลุ่มทรู กับ ZTE ครั้งนี้เป็นการนำเครื่องมือแพทย์ที่รองรับเทคโนโลยี 5G มาใช้ให้บริการการแพทย์ทางไกล (Telehealth) ในโครงการ “Home Health Care” (การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่กลับไปพักดูแลตัวเองต่อเนื่องที่บ้าน เครื่องมือแพทย์ดังกล่าวจะใช้ตรวจวัดค่าสัญญาณชีพ และค่าต่างๆ เช่น ความดันโลหิต คลื่นหัวใจ อัตราการเต้นหัวใจ ระดับออกซิเจนในเลือด อุณหภูมิร่างกาย ระดับน้ำตาลในเลือด

และนำผลขึ้น Healthcare Cloud เพื่อนำมาใช้สำหรับวินิจฉัยและเก็บบันทึกอย่างเป็นระบบต่อไป ทดแทนการใช้กระดาษในการบันทึก รวมทั้งเครื่องดังกล่าวยังมีจอภาพให้สามารถทำ video call กรณีจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ในทันทีได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ป่วยสามารถนำเครื่องมือแพทย์ใช้วัดผลด้วยตัวเองที่บ้านได้ โดยส่งผลการตรวจสู่ Healthcare Cloud เพื่อให้พยาบาลและแพทย์ติดตามผลได้สะดวกรวดเร็วขึ้น รวมถึงผู้ป่วยยังสามารถติดต่อกับทางโรงพยาบาลผ่านเครื่องมือแพทย์ได้ จึงเป็นการลดภาระในการเดินทางไปโรงพยาบาลสำหรับคนไข้ได้อีกด้วย