TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

บลูบิค เผยสูตรเร่งสำเร็จดิจิทัลทรานส์ฟอร์ม

PMO

บูลบิค กรุ๊ป ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี เผยลูกค้าที่ปรึกษาเกือบ 100% หันมาใช้บริการ PMO ควบคู่การทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในองค์กร เพื่อความรวดเร็ว ชี้ PMO เป็นหน่วยงานสำคัญในการผลักดันภารกิจทรานส์ฟอร์เมชันให้บรรลุตามเป้าหมาย

โดย PMO มีทั้งหมด 3 ระดับ คือ ระดับ Passive ระดับ Activist และระดับ Accountable เผยเดิมองค์กรส่วนใหญ่ใช้ Passive PMO เน้นบริหารจัดการภาพกว้างเป็นหลัก ซึ่งยังไม่ตอบโจทย์การทำทรานฟอร์เมชัน ถือว่าเสียโอกาสและมีต้นทุนมหาศาล แต่ปัจจุบันองค์กรหันมาใช้บริการ PMO ที่มากกว่าการเป็น Passive PMO ช่วยเร่งองค์กรให้เปลี่ยนผ่านและแข็งแกร่งในยุคดิจิทัล

นายพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า ในยุคดิจิทัล 4.0 ทุกองค์กรหันมาให้ความสำคัญกับการมุ่งทรานส์ฟอร์เมชัน (Transformation) ให้องค์กรสามารถแข่งขันในโลกธุรกิจยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หลายองค์กรตั้งต้นด้วยความคิดริเริ่มและกลยุทธ์ที่ดี แต่กว่า 80 % กลับต้องประสบปัญหาล้มเหลวในการทำทรานสฟอร์เมชัน ซึ่งหลัก ๆ มาจาก 6 ปัจจัย ดังต่อไปนี้ 1.ขาดแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง 2.ปัญหาด้านทัศนคติ 3.ปัญหาการเมืองภายในองค์กร 4.ขาดความชำนาญ 5.ความไม่เข้าใจที่ไม่ตรงกันของบุคลากรภายในองค์กรตั้งแต่ระดับผู้บริหารลงมาถึงระดับปฏิบัติการ และ 6.ปัญหาการประสานงานฝ่ายข้ามทีม

PMO
นายพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด

หัวใจของการทำทรานฟอร์เมชัน คือ “ความรวดเร็ว” เนื่องจาก “ค่าเสียโอกาส คือต้นทุนมหาศาล” ในโลกยุคดิจิทัล การออกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ล่าช้ากว่าคู่แข่งเพียงแค่ก้าวเดียว อาจส่งผลกระทบมหาศาลต่อบริษัท หรืออาจทำให้ไม่มีที่ยืนในตลาด การทำทรานส์ฟอร์เมชันของแต่ละองค์กรมีสูตรสำเร็จไม่เหมือนกัน จากประสบการณ์ของบลูบิค สิ่งหนึ่งที่มักพบในองค์กรที่ประสบความสำเร็จ คือการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นเพื่อทำงานนี้โดยเฉพาะ

โดยมีการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน และมีความสามารถพิเศษในการควบคุม ประสานงานเพื่อให้งานต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ตามแผนและตามเวลาที่กำหนด ที่เรียกว่าหน่วยงาน “PMO” หรือ Program Management Office คือหน่วยงานเฉพาะกิจที่ถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อบริหารจัดการโปรเจคหรือโครงการต่าง ๆ ในองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ และปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ หันมาใช้บริการ PMO จากบริษัทที่ปรึกษา เนื่องจากมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง สามารถผลักดันการทำทรานส์ฟอร์เมชันให้ประสบผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์ที่องค์กรวางเอาไว้

ด้านนางฉันทชา สุวรรณจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ Chief Operation Officer (COO) บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด กล่าวเสริมว่า “ลูกค้าของเราที่มีการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในธุรกิจส่วนใหญ่จะใช้บริการ PMO ควบคู่ด้วย เนื่องจากทุกองค์กรตระหนักถึงความสำคัญว่า PMO ซึ่งเป็นปัจจัยหลักผลักดันให้การทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันประสบความสำเร็จ ตัวอย่างเช่น บลูบิค กรุ๊ป ได้เข้าไปเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารโครงการ PMO ให้กับ บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Blockchain Community Initiative – BCI ซึ่งเป็นผู้ให้บริการบล็อกเชนสำหรับภาคการเงินการธนาคาร

โดยปัจจุบันมีธนาคารพาณิชย์เข้าร่วมใช้บริการทั้งหมด 22 ธนาคาร โดยเปิดให้บริการแรก คือระบบ Blockchain สำหรับหนังสือค้ำประกัน ช่วยลดต้นทุนดำเนินงาน และมีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการมากขึ้น โดยบริษัทได้เข้าไปร่วมดำเนินงานตั้งแต่การนำระบบ Blockchain ขึ้น (Go Live) อย่างเป็นทางการเพื่อให้บริการหนังสือค้ำประกันบนระบบ Blockchain ครั้งแรก (Wave 1) เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และยังคงร่วมดำเนินงานกับ BCI ในการขยายการให้บริการหนังสือค้ำประกันบนระบบ Blockchain อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ซึ่งปัจจัยความสำเร็จของหน่วยงาน PMO ประกอบไปด้วย ทัศนคติที่ดี สามารถบริหารความหลากหลายของกระบวนการทำงานของแต่ละหน่วยงานได้เป็นอย่างดี เข้าใจบุคลิกของแต่ละองค์กรที่ต้องประสานงาน การทำงานแบบโปรแอ๊คทีฟ ทำงานอย่างรวดเร็ว พร้อมแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หาทางออกและบริหารงานโปรเจคได้อย่างมีความเชี่ยวชาญ รวดเร็ว และคล่องตัว การสื่อสารที่ชัดเจน บริหารการสื่อสารให้เหมาะสมกับหน่วยงานและเหมาะสมกับคน”

PMO
นางฉันทชา สุวรรณจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ Chief Operation Officer (COO) บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด

การบริหารโครงการโดย PMO แบ่งออกเป็น 3 ระดับด้วยกันคือ

• ระดับ Passive คือ การบริหารโครงการแบบกว้าง ๆ และสนใจคุณภาพของกระบวนการในการบริหาร เช่น เอกสารต่าง ๆ สถานะของโครงการ เป็นต้น

• ระดับ Activist คือ การบริหารจัดการโครงการร่วมกับผู้จัดการโครงการและผู้ทำงานอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาศัยความ Proactive และอาจมีการวางแผนเพื่อกำจัดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ทันท่วงที

• ระดับ Accountable คือ การที่บริหารจัดการโครงการเองตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำด้วยตัวเองตลอดทั้งกระบวนการเพื่อให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมาย

ในองค์กรส่วนใหญ่คุ้นชินกับการใช้ Passive PMO ที่มุ่งเน้นแค่การบริหารจัดการในภาพกว้าง แต่หากองค์กรต้องการ ทรานส์ฟอร์เมชันให้สำเร็จ จำเป็นต้องมีทีม PMO ที่มีความคล่องแคล่ว ยืดหยุ่น และกระตือรือร้นสูงกว่าแบบ Passive นั่นคือ PMO ในระดับ Activist และ Accountable โดยเฉพาะการทำทรานฟอร์เมชันที่ต้องการความรวดเร็ว แต่การหาคนที่มีความรู้ความเข้าใจและมี Mindset ที่เหมาะสมในการทำ PMO ระดับสูงกว่า Passive เป็นเรื่องที่ท้าทายและยากมาก

เพราะการคัดสรรคนที่ต้องเจอกับงานใหม่ ๆ ตลอดเวลา มีความสามารถในการเรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ได้เร็ว มีความเชี่ยวชาญด้าน Project management โดยตรง และสามารถสร้างงานจากศูนย์ได้ จะหาได้จากคนในบริษัทที่ปรึกษาหรือ PMO outsourcing จึงจะสามารถตอบโจทย์ได้มากกว่า เนื่องจากรูปแบบการทำงานของบริษัทเหล่านี้ จะบีบบังคับโดยธรรมชาติของงานให้บุคลากรต้องเจอกับงานที่หลากหลาย มีความ Proactive ในการทำงาน จึงรับมือกับการบริหารโครงการต่าง ๆ ในโจทย์ยาก ๆ และต้องการผลลัพธ์ในระยะเวลาอันสั้นได้ดี ดังนั้นหลายองค์กรจึงเริ่มหันมาใช้ทีม PMO จากหน่วยงานภายนอกองค์กรเพื่อความรวดเร็ว