TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

กสิกรไทยตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่

ธนาคารกสิกรไทย
นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย แต่งตั้งนางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร แทนนายบัณฑูร ล่ำซำ ที่ครบกำหนดตามสัญญา นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ได้แต่งตั้งให้นายบัณฑูร ล่ำซำ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประเภทกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อีกทั้งดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ โดยมีผลตั้งแต่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563 เป็นต้นไป

สำหรับ นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย สำเร็จการศึกษา BBA การตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.B.A Finance and Investment University of Texas at Austin, U.S.A (นักเรียนทุนธนาคารกสิกรไทย) เริ่มต้นทำงานปี 2530 ที่ฝ่ายสินเชื่อการเกษตรและการผลิต ปี 2535 รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการวาณิชธนกิจ ปี 2538 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาดและเครดิต ปี 2544 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์การ ปี 2545 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ปี 2553 รองกรรมการผู้จัดการ ปี 2557 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ปี 2559-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ