TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

CAT โครงข่าย LoRaWAN ร่วมวิจัยฝุ่น PM 2.5

จุฬาฯ ตื่นฝุ่นเร่งพัฒนาต้นแบบเซ็นเซอร์เฟสแรกติดตั้งภายในและพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยเพื่อเก็บข้อมูลฝุ่น PM 2.5 ผ่านโครงข่าย LoRaWAN และ IRIS Cloud พร้อมทำโมเดลศึกษาเชิงลึกตอบโจทย์สร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหามลภาวะจากฝุ่น PM 2.5 อย่างยั่งยืน

และต่อยอดองค์ความรู้เทคโนโลยีร่วมดูแลสังคมด้วยโครงการวิจัย “PM 2.5 Sensor for All” โดยช่วงแรกทดสอบ Prototype Test ติดตั้งต้นแบบเซ็นเซอร์ 20 จุด ในพื้นที่ 3 กิโลเมตรรอบจุฬาฯ

การทำโครงการวิจัยดังกล่าวสืบเนื่องจากการเล็งเห็นถึงปัญหาในพื้นที่จุฬาฯ ซึ่งมีทั้งโรงพยาบาล ชุมชนและมหาวิทยาลัยว่าเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อพัฒนาระบบตรวจวัดและวิเคราะห์รูปแบบการเกิดของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ด้วยการประยุกต์องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเซ็นเซอร์ IoT และใช้โครงข่ายสื่อสารจาก CAT

รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรม และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และ CAT ในการติดตั้งโครงข่ายสื่อสาร LoRaWAN

เพื่อการพัฒนานวัตกรรม IoT นั้น ด้วยเครือข่ายเซ็นเซอร์ที่หนาแน่นจะเก็บข้อมูลด้วยความถี่และต่อเนื่องมาที่ระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ของ CAT เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ Big Data Analytic วิเคราะห์ผลกระทบเชิงอุตุนิยมวิทยาที่ทำให้เกิดฝุ่น

เช่น ลมหรือฝนที่เป็นปัจจัยเกี่ยวข้อง และนำมาจัดทำ Air Model โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อตอบโจทย์ที่ต้องการเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 และมลพิษอากาศอื่นๆ

รวมทั้งทำนายสภาพอากาศของพื้นที่ระหว่างจุดติดตั้งเซ็นเซอร์แต่ละจุดได้ ซึ่งถือเป็นข้อมูลชุดแรกที่เราได้ทำอย่างครบถ้วนและจะเป็นระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษาด้านคุณภาพอากาศ ที่สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแต่ละพื้นที่

เพื่อขยายผลเชิงป้องกันปัญหามลพิษฝุ่นในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งหลังจากนี้จุฬาฯจะมีแผนต่อยอดการทำวิจัยร่วมกันกับ CAT และ สกว.เพื่อขยายไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไป

LoRaWAN

ด้านนายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจไร้สาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่า CAT พร้อมที่จะสนับสนุนโครงการ PM 2.5 Sensor for All ต่อเนื่องในเฟสต่อๆไป โดยขณะนี้ได้ติดตั้งโครงข่าย LoRAWAN แล้วใน 33 จังหวัดและกลางปีนี้จะครอบคลุมทั่วประเทศ

เพื่อรองรับการพัฒนา IoT ของไทยที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในภาคส่วนต่างๆ ซึ่งขณะนี้มีการใช้งาน Use Case อุปกรณ์ IoT รวมถึงบริการอัจฉริยะที่หลากหลายมากขึ้นบนโครงข่ายของ CAT สำหรับการประยุกต์ใช้งานด้านคุณภาพอากาศและตรวจวัดฝุ่นควัน CAT ได้ร่วมมือกับจุฬาฯ

โดยนอกจากโครงข่ายแล้วยังมีทีมวิศวกรของ CAT , ST Microelectronics และ AVANET ที่จะช่วยในการพัฒนาเซ็นเซอร์ตามสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่ เช่น จังหวัดน่านที่ให้ความสนใจฝุ่นขนาดควันขนาดใหญ่ หรือกรุงเทพที่สนใจในเรื่องฝุ่นขนาดเล็กอย่าง PM 2.5

ทั้งนี้โครงการวิจัย “PM 2.5 Sensor for All” กำหนดเปิดเสวนาและเวิร์คชอปในวันที่ 15 ก.พ.2562 นี้ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งจะมีกิจกรรม Hands on workshop ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมประกอบต้นแบบเซ็นเซอร์เพื่อนำไปติดตั้ง พร้อมกับได้รับทราบถึงการวิจัยพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมด้านคุณภาพอากาศของประเทศต่อไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) หรือ CAT