TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

อีสท์วอเตอร์ ทำแผนที่บริหารจัดการน้ำบน Google Earth

อีสท์วอเตอร์ จับมือสำนักงานชลประทานที่ 9 จัดการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดทำแผนที่แปลงนาแสดงผลบน Google Earth” เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของโครงการชลประทานในเขตสำนักงานชลประทานที่ 9

เน้นการเพิ่มความรู้ในการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์บน Google Earth ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 9 และพนักงานอีสท์วอเตอร์ ให้จัดทำแผนที่แปลงนาแสดงผลบน Google Earth เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เป็นการยกระดับการทำงานและการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศชลประทานในอนาคต

การทำแผนที่แปลงนาดังกล่าวจะมีพื้นหลังเป็นภาพถ่ายดาวเทียมที่ทันสมัย มีความละเอียดในระดับที่ทำงานด้านการวางแผนจัดสรรน้ำเพื่อการชลประทานได้เป็นอย่างดี โดยหลักสูตรการฝึกอบรมนี้จัดทำขึ้น

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และความเข้าใจหลักการทำงาน โครงสร้างและรูปแบบของข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถที่จะใช้งานโปรแกรมจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ในระดับเบื้องต้นให้เกิดประโยชน์กับงานที่ทำอยู่เป็นประจำได้

นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 (ชป.9) กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ มุ่งเน้นให้ความรู้ทั้งในด้านวิชาการและการลงมือปฏิบัติจริง ต่อยอดไปยังการใช้งานในระดับสูงและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานยกระดับการทำงาน และการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศชลประทานของโครงการชลประทานในอนาคตอีกด้วย

รวมถึงยังจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตาม ดูแลรักษาคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ และการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของโครงการในระบบออนไลน์ นับเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างและใช้ประโยชน์ จากฐานข้อมูลแผนที่โครงข่ายระบบชลประทาน พร้อมที่จะต่อยอดไปยังการใช้งานในระดับสูงต่อไป

“เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์มีบทบาทในการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำ งานบริหารและจัดการน้ำ งานป้องกันและบรรเทาอุทกภัย งานวางท่อและอุปกรณ์ประกอบต่างๆของกรมชลประทานเป็นอย่างมาก การสร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการจัดการข้อมูลต่างๆ ที่ประกอบการปฏิบัติงานได้

เป็นสิ่งที่กรมชลประทานให้ความสำคัญเสมอมา เช่นเดียวกับการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งต่อตัวผู้ปฏิบัติงานและในภาพรวมขององค์กรด้วย เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 9 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย”

การจัดฝึกอบรมการจัดทำแผนที่แปลงนาแสดงผลบน Google Earth แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 รุ่นๆ ละ 30 คน จัดฝึกอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม พ.ศ. 2562

โดยมีหัวข้อการฝึกอบรมประกอบไปด้วย การเรียนรู้แผนที่เบื้องต้น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การใช้งานโปรแกรมที่ใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดทำชั้นข้อมูลแปลงนา การจัดทำฐานข้อมูลโครงข่ายระบบชลประทาน และการส่งออกการแสดงผลแบบออนไลน์

เพื่อซ้อนทับกับภาพถ่ายทางอากาศบนโปรแกรม Google Earth เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและสามารถใช้งานโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการข้อมูลต่างๆ ที่ประกอบการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

อีสท์วอเตอร์