TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

โทร 1111 กด 88 เบอร์แจ้งเน็ตประชารัฐเสีย

ดีอีตั้งศูนย์บริหารจัดการโครงข่ายเน็ตประชารัฐแบบ Real time หวังประสิทธิภาพการใช้งาน ชี้หากพบเห็นปัญหาขัดข้องการใช้งาน แจ้งได้ที่ 1111 กด 88 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แนะให้สังเกตสัญลักษณ์เน็ตประชารัฐว่าเป็นสีเขียวหรือสีแดง เพื่อความสะดวกในการแก้ไข เผยหลังเปิดใช้ 9 เดือนมีการใช้งานแล้ว 4,048,466 คน และมีจำนวนเข้าใช้งานทั้งหมด 20,999,973 ครั้ง

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินการติดตั้งและเปิดให้บริการเน็ตประชารัฐ และมีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สาย (ไวไฟ ฟรี) 1 จุด ครบทุกหมู่บ้านจำนวน 24,700 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

จนถึงปัจจุบัน 26 กันยายน 2561 มีประชาชนลงทะเบียนเข้าใช้งานแล้ว ทั้งหมด 4,048,466 คน และมีจำนวนเข้าใช้งานทั้งหมด 20,999,973 ครั้ง

ทั้งนี้เพื่อให้การใช้งานโครงข่ายเน็ตประชารัฐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการโครงข่ายเน็ตประชารัฐหรือ (Network Operation Center: NOC) เพื่อทำหน้าที่แจ้งเตือนสถานะการทำงานของโครงข่ายและอุปกรณ์ ซึ่งระบบจะแสดงข้อมูลเวลาจริง (Real Time)

สามารถรับทราบข้อมูลจุดให้บริการเน็ตประชารัฐของทุกหมู่บ้าน ว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ หรือเกิดเหตุขัดข้องที่จุดให้บริการที่ไหน ซึ่งหากพบว่าเกิดจากระบบการใช้งานอินเทอร์เน็ตขัดข้อง จะสามารถแก้ไขได้จากส่วนกลางเพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ

“หากประชาชนในพื้นที่ที่ติดตั้งจุดให้บริการเน็ตประชารัฐ หากพบเห็นว่าระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ ให้แจ้งมาที่ คอลเซ็นเตอร์ หมายเลข 1111 กด 88 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามและแนะนำในการใช้ รวมถึงประสานงานเพื่อแก้ไขเหตุขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง และยังสามารถแจ้งเหตุขัดข้องได้ที่ email: [email protected]

โดยขณะนี้และกระทรวงดิจิทัลฯ ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเข้าใช้งาน มุ่งใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐมาตลอด จนถึงปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมกิจกรรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐแล้ว มากกว่า 1 ล้านคน

ซึ่งได้ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ กศน. อีกทั้งกระทรวงดิจิทัลฯ มีแผนงานต่อไป โดยมุ่งสร้างกลุ่มเน็ตอาสาประชารัฐของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาการใช้งานด้านอื่น ๆ ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน ตลอดจนดูแลรักษาอุปกรณ์ แจ้งปัญหาการใช้งาน เพื่อให้อุปกรณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลา

แต่กรณีขัดข้องในลักษณะสายขาด อุปกรณ์เสียหาย จะใช้เวลาในการเดินทางเข้าพื้นที่ และส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่โดยด่วน กรณีพื้นที่ห่างไกลเกิน 50 กิโลเมตร (กม.) นั้น จะใช้เวลาในการเดินทางในการเข้าพื้นที่เพื่อแก้ไข และจะพยายามดำเนินการแก้ไขให้อินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ปกติโดยเร็ว

โดยที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 พบว่า ภาพรวมเกิดเหตุขัดข้องส่วนใหญ่จากสายเคเบิลใยแก้วนำแสงและจุดเชื่อมต่อระหว่างทางเสีย รองลงมาเป็นสาเหตุจากระบบไฟฟ้าหรือปลายทางปิดอุปกรณ์และเหตุเสียที่จุดติดตั้งอุปกรณ์ Wi-Fi

ในการแก้ไขเหตุขัดข้องส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา คิดเป็นร้อยละ 96.73 ของจำนวนเหตุขัดข้องทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม บมจ.ทีโอที มีความพยายามที่จะแก้ไขเหตุขัดข้องให้ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น เพื่อให้การแก้ไขเหตุขัดข้องเป็นไปตามมาตรฐานและให้บริการอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

นางสาวอัจฉรินทร์ กล่าวว่า นอกจากนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ ยังได้ตั้งคณะทำงานร่วมติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐและการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการเน็ตประชารัฐ ตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ที่ให้กระทรวงดีอี จัดตั้งคณะทำงานร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐที่มีข้อร้องเรียน เรื่องคุณภาพการใช้งาน พร้อมทั้งได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) ลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศเพื่อตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐ

โดยเฉพาะในประเด็นคุณภาพของสัญญาณอินเทอร์เน็ต จำนวนผู้ใช้งาน ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการเข้าใช้งาน รวมถึงความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ มุ่งหวังให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทั่วประเทศ รัฐบาลได้แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ โดยส่วนที่ 1 มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นผู้ดำเนินการวางโครงข่ายเน็ตประชารัฐ 24,700 หมู่บ้าน

ซึ่งกระทรวงดิจิทัลฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการการติดตั้ง โดยประชาชนสามารถตรวจสอบได้จากสัญลักษณ์เน็ตประชารัฐ ที่เป็นโลโก้สีเขียว

ส่วนที่ 2 จะดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ให้ดำเนินการติดตั้งโครงข่ายอินเตอร์เน็ต 15,732 หมู่บ้าน

และพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน โดยประชาชนสามารถตรวจสอบได้จากสัญลักษณ์เน็ตประชารัฐที่เป็นโลโก้สีแดง เพื่อสะดวกและมีความชัดเจนต่อการแจ้งเหตุขัดข้องการใช้งานของประชาชน