ดีอีเผยมีคนใช้ WiFi เน็ตประชารัฐแล้ว 5 ล้านคน

ดีอีเผยเร่งสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์โครงข่ายเน็ตประชารัฐ ในพื้นที่โครงการครบทุกหมู่บ้านมากกว่า 1 ล้านคน มีผู้ลงทะเบียนและใช้งานบริการ WiFi จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ แล้วกว่า 5 ล้านคน ส่วนเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐที่จะช่วยต่อยอดการใช้ประโยชน์โครงการให้กว้างขึ้นได้อบรมไปแล้ว 11 รุ่น 1,851 คน ล่าสุดอบรมรุ่นที่ 12 ที่หนองคาย พร้อมพัฒนาแอปพลิเคชัน “เครือข่าย เน็ตอาสาประชารัฐ” เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายให้สะดวกมากขึ้น

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า หลังจากดำเนินโครงการหมู่บ้านเน็ตประชารัฐครบทั้ง 24,700 หมู่บ้าน กระทรวงดิจิทัลฯ ได้ทำการขับเคลื่อนต่อยอดในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยได้เร่งสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์โครงข่ายเน็ตประชารัฐผ่านกิจกรรมต่าง ๆ แก่ประชาชนในพื้นที่โครงการครบทุกหมู่บ้านมากกว่า 1 ล้านคน

ซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนและใช้งานบริการ WiFi จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ แล้วกว่า 5 ล้านคน นอกจากนี้ยังได้ทำการผลักดันเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นเครือข่ายอาสาสมัครขนาดใหญ่ระหว่างภาคประชาชนและภาครัฐ เพื่อทำหน้าที่นำดิจิทัลไปพัฒนาและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงหมู่บ้านเน็ตประชารัฐให้ครบทุกหมู่บ้าน

โดยจะมีการอบรมให้กับอาสาสมัครทั่วประเทศจำนวน 77 ครั้ง ระหว่างพฤศจิกายน 2561 ถึงกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงฯ ได้จัดอบรมไปแล้วจำนวน11 รุ่น มีผู้กลับไปทำหน้าที่เน็ตอาสาประชารัฐ 1,851 คน ซึ่งล่าสุดได้ทำการอบรมรุ่นที่ 12 ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย มีผู้อาสาทำหน้าที่เป็นเน็ตอาสาประชารัฐครบทุกหมู่บ้านในพื้นที่เน็ตประชารัฐถึง 179 คน

นอกจากนี้กระทรวงฯ ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “เครือข่าย เน็ตอาสาประชารัฐ” เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายในการสื่อสาร การแจ้งปัญหา การแจ้งข่าวสารกิจกรรม เพื่อถ่ายทอดให้กับประชาชนในหมู่บ้าน อาทิ วิธีการหาข้อมูลข่าวสารบนอินเทอร์เน็ต การขายของออนไลน์ การพยากรณ์อากาศ การเกษตร การดูแลสุขภาพ รวมไปถึงยังเป็นช่องทางในการแจ้งความต้องการของพื้นที่

และสามารถแจ้งเหตุข้อขัดข้องได้ทันที โดยไม่ต้องยกหูโทรศัพท์ รวมถึงเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารกับเครือข่ายในพื้นที่อื่นที่เกี่ยวข้องได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งแอปพลิเคชันดังกล่าวยังใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหมู่บ้าน ของดี สินค้า เรื่องเล่า สถานที่ท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชัน โดยเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ netpracharat.com อีกด้วย

ด้านนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า การอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ สามารถให้ความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งบุคคลเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียง ในการชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับเน็ตประชารัฐ บทบาท ภารกิจ และความสำคัญของเน็ตอาสาประชารัฐ รวมถึงการดูแลรักษาอุปกรณ์เน็ตประชารัฐในหมู่บ้าน เพื่อให้อุปกรณ์ในหมู่บ้านพร้อมใช้งานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ในส่วนการใช้งานแอปพลิเคชัน “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารรับส่งข้อมูลระหว่างกระทรวงดิจิทัลฯ หน่วยงานรัฐ และเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ จะเป็น Big data ของชุมชนและยังเป็นช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ออนไลน์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ สามารถต่อยอดการใช้เน็ตประชารัฐในการสร้างโอกาส และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับหมู่บ้าน