CAT ดันภูเก็ตต้นแบบ ‘สมาร์ทแทร็กกิ้ง’ ดูแลนักท่องเที่ยว

นายศุภกิจ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้าเขตใต้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) นำทีมงานร่วมกับพันธมิตร นำเสนอโครงการบริหารจัดการแบบ Command Center เพื่อจัดระเบียบรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางทะเลในฝั่งอันดามันให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ

โดยการบริหารจัดการความปลอดภัยนักท่องเที่ยวแบบ Command Center มุ่งเน้นใช้อุปกรณ์ IoTระบบแทรกกิ้งอัจฉริยะ โดยสื่อสารผ่านโครงข่าย LoRa ในรูปของริสต์แบนด์และเสื้อชูชีพ ทำงานร่วมกับระบบซอฟต์แวร์กลางที่บูรณาการข้อมูลและความร่วมมือทุกภาคส่วน

เช่น ระบบลงทะเบียนนักท่องเที่ยวโดยสแกนหนังสือเดินทางบันทึกข้อมูลในอุปกรณ์ริสต์แบนด์, การตรวจสอบนักท่องเที่ยวก่อนเดินทางทางทะเลด้วยริสต์แบนด์และกล้อง CCTV,

การติดตามในทะเลด้วยเสื้อชูชีพ LoRa Life Jacket ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลกับนักท่องเที่ยวและติดตามอำนวยความสะดวก พร้อมประสานความช่วยเหลือได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ กลุ่มเอกชนและภาคส่วนต่างๆ ได้ตื่นตัวกับปัญหาด้านความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงและเชื่อว่าการใช้ระบบ Command Center ดังกล่าวจะเป็นแนวทางแก้ปัญหาอย่างตรงจุดและฟื้นความมั่นใจการท่องเที่ยวได้

โดยเตรียมผลักดันเป็นเป็นรูปธรรมและขยายผลใช้งานเพื่อความปลอดภัยให้ทั่วถึงทั้งพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและทะเลบริเวณอ่าวพังงาทั้งหมด เกาะยาว เกาะพีพี เกาะราชา ทั้งอุทยานทางทะเลอีกหลายแห่ง

และคาดว่าจะสามารถเริ่มต้นระบบที่จังหวัดภูเก็ตและกระบี่ก่อนขยายผลใช้งานให้ครบทั้งกลุ่ม 6 จังหวัดอันดามันต่อไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)