กสทช. เปิดตัว ‘NBTC Journal 2017’ วารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ สำนักงาน กสทช. เปิดตัว วารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2560 ‘NBTC Journal 2017’ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศ

และเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจส่งบทความและงานวิจัยเข้ารับการคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2560 โดยมีสำนักงาน กสทช. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเผยแพร่งานวิจัยต่างๆ

พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กล่าวว่า “การรวบรวมองค์ความรู้ที่สำคัญให้เป็นระบบ เพื่อให้สามารถสืบค้น อ้างอิง และพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและวิชาการในสาขาวิชาต่างๆ” การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบันและในอนาคตล้วนต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการสื่อสารแทบทั้งสิ้น

ดังนั้น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการสื่อสารในทางปฏิบัติที่ควบคู่ไปกับการบันทึกความรู้และศาสตร์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้น อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการ ในนามของสำนักงาน กสทช. และคณะผู้จัดทำวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2560 (NBTC Journal 2017) ต้องขอขอบคุณผู้ส่งบทความเข้ารับการคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2560 รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อทุกท่าน

วารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2560 ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมส่งบทความมาลงตีพิมพ์ โดยมีจำนวนบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ลงวารสารจำนวนทั้งสิ้น 31 บทความ ซึ่งการจัดทำวารสารวิชาการ กสทช. เป็นประจำทุกปี จึงเป็นช่องทางหนึ่งในการรวบรวม และเผยแพร่ความรู้ งานวิจัยหรือแนวคิดต่างๆ เพื่อให้สามารถพัฒนาต่อยอดได้อย่างยั่งยืนสืบไป

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมการเสวนาที่น่าสนใจ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรและนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพูดคุยและให้ความรู้ในหัวข้อเสวนาต่างๆ อาทิ “ปรัชญาแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง กับการกำกับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ” โดย พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการ กสทช.

“ลึกแต่ไม่ลับ ฝ่าวิกฤต ประมูล 4G” โดยเลขาธิการ กสทช. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์, “บริการ OTT : ความท้าทายต่อสื่อเก่าและการกำกับดูแล”, และ “มาตรการกำกับดูแลเงินสกุลดิจิทัลและการปรับใช้กฎหมายไทยกับเงินสกุลดิจิทัล : บิทคอยน์” เป็นต้น