กระทรวงดิจิทัลฯ มอบ ‘ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเคลื่อนที่’ ให้ชุมชนห้วยปลากั้ง

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานส่งมอบ ‘ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเคลื่อนที่’ ให้ชุมชนห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานส่งมอบ ตู้คอนเทนเนอร์ที่ได้ประยุกต์ดัดแปลงให้เป็น ‘ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเคลื่อนที่’ โดยมี นายสีเมือง ทำมา ประธานชุมชนห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย เป็นผู้รับมอบ สำหรับนำไปติดตั้งในบริเวณพื้นที่ชุมชน ซึ่งถือเป็นจุดศูนย์รวมของคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้บริการด้านดิจิทัลเช่นเดียวกับศูนย์ดิจิทัลชุมชนแห่งอื่นๆ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ

โดยประชาชนในพื้นที่ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง สามารถใช้ประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบอาชีพสร้างรายได้ หรือใช้ในการดำรงชีวิตให้มีความอยู่ดีกินดีต่อไปได้ สำหรับ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เป็นศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเดิมที่ได้มีการยกระดับและปรับบทบาทมาเน้นด้านการสร้างคุณค่าจากการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัล

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกิดผลสำเร็จอย่าง เป็นรูปธรรมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ วัดห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย