รมว.ดิจิทัลฯ ลงพื้นที่กระตุ้นต่อยอดการใช้ประโยชน์จาก ‘เน็ตประชารัฐ’ จ.พิษณุโลก

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงฯ รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดฯ ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก บริเวณจุดติดตั้งโครงข่าย เน็ตประชารัฐ เพื่อติดตามการทำงานของระบบอินเทอร์เน็ต และประกาศความสำเร็จในการติดตั้งโครงข่ายเน็ตประชารัฐครบจำนวน 24,700 หมู่บ้านตามเป้าหมาย

เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชาชนทั่วประเทศ โดยกระทรวงฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการต่อยอดการใช้อินเทอร์เน็ตยกระดับ e-Commerce ทั่วประเทศ ด้วยการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซรองรับการพัฒนาพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้ประสบผลสำเร็จอย่างจริงจัง

ภายใต้โครงการ “SMEs Go Online” รวมทั้งผลักดันให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ทั้งเก่าและใหม่ ให้ได้รับความรู้เพื่อการทำอีคอมเมิร์ซอย่างเต็มรูปแบบ เพิ่มศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งระบบออฟไลน์และระบบออนไลน์ เพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพให้สามารถแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

นอกจากนั้นยังได้พบปะเยี่ยมชมกิจกรรมของชุมชนต้นแบบที่มีความพร้อมและความต้องการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ อาทิ สินค้าและบริการ ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตประชารัฐ พร้อมให้กำลังใจกลุ่มชาวบ้านที่ผลิตสินค้าชุมชนให้พร้อมจำหน่ายสินค้าออนไลน์ได้ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ บ้านหัวแท หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก