เอไอเอส ประกาศผลประกวดการใช้ แอปฯ อสม.ออนไลน์

เอไอเอส ต่อยอดโครงการซีเอสอาร์แบบทำแล้วไม่ทิ้ง ด้วยการประกาศผลโครงการ “ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” ที่ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และกระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้น หลังจากก่อนหน้านี้ได้เดินหน้านำแอปพลิเคชันนี้เข้าไปช่วยงานด้านสาธารณสุขมาแล้วทั่วประเทศ ตั้งแต่เหนือจรดใต้ และการประกวดที่จัดทำขึ้นนี้ก็เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เกิดแรงจูงใจที่จะนำไปต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เป็นหนึ่งในโครงการซีเอสอาร์ ที่เอไอเอสนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปสนับสนุนการทำงานของภาครัฐในด้านการเสริมศักย ภาพการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ซึ่งการใช้งานของแอปพลิเคชันจะมุ่งใช้เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้มีประสิทธิภาพทั้งการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วและตรงจุดมากขึ้น รวมไปถึงช่วยให้การกระจายข้อมูลสาธารณสุขที่เป็นประโยชน์เข้าถึงตัวประชาชนได้อย่างแท้จริง

นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า หลังจากที่เอสไอเอสได้ขยายการใช้งาน “แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” เพื่อเข้าไปช่วยเพิ่มศักยภาพการทำงานด้านสาธารณสุขจนครอบคลุมทั่วประเทศ และได้มีการจัดให้มีการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าวไปแล้วนั้น

เอไอเอสได้ทำการตัดสินรายชื่อผู้ได้รับรางวัลโครงการแล้วหลังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสิน โดยแบ่งเป็นรางวัลระดับประเทศ 10 รางวัล ระดับจังหวัด 37 รางวัล พร้อมมอบรางวัลพิเศษเพื่อชื่นชมในความมุ่งมั่นก้าวสู่อสม.4.0 จำนวน 39 รางวัล

“หลังจากที่ได้เปิดโครงการเข้าประกวดมีหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ, รพ.สต. ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดฯเป็นจำนวนมาก ซึ่งการตัดสินได้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) ตัวแทนจากสื่อมวลชน ตลอดจนผู้บริหารเอไอเอส

พิจารณาผลงานเชิงคุณภาพใน 3 ส่วน ได้แก่ 1.ความสามารถในการนำแอปฯไปใช้ดูแลประชาชนตามบริบทของพื้นที่ 2.การประหยัดทรัพยากร 3.อสม.มีองค์ความรู้เพิ่มขึ้น รวมทั้งพิจารณาเชิงปริมาณการใช้งานแอปฯ”

ผลการตัดสินผู้ชนะรางวัลดีเด่นระดับประเทศจำนวน 10 รางวัล ได้รับเงินรางวัลๆละ 100,000 บาท ได้แก่ 1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังประจัน จังหวัดสตูล 2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองม่วง จังหวัดกระบี่ 3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดบง จังหวัดหนองคาย 4.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระ จังหวัดนครราชสีมา

5.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโตนด จังหวัดนครราชสีมา 6.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเกาะ จังหวัดบุรีรัมย์ 7.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ 8.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากคลอง จังหวัดพัทลุง 9.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาย จังหวัดนครราชสีมา และ 10.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรงาม จังหวัดนครปฐม

ทั้งนี้สำหรับหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ, รพ.สต. และชมรมอสม.ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกได้รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 37 รางวัล ได้รับเงินรางวัลๆละ 40,000 บาท

นางวิไล กล่าวว่า นอกจากนี้จากการพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดฯ ของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ, รพ.สต. และชมรมอสม. ทางคณะกรรมการเล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าส่งเสริม และประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุขให้มีศักยภาพ จึงได้มอบรางวัลพิเศษ

รางวัลชื่นชมในความมุ่งมั่นก้าวสู่อสม. 4.0 จำนวน 39 รางวัล ซึ่งจะได้รับเงินรางวัลๆละ 10,000 บาท สำหรับเงินรางวัลทั้งหมดถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของอสม.และเป็นการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิต่อไป

รางวัลโครงการประกวดฯ จะมอบเป็นเงินสนับสนุนให้แก่ “ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข” เพื่อให้ชมรมฯนำไปใช้ในการส่งเสริมการทำงานของ อสม.และการจัดบริการด้านสาธารณสุขมูลฐาน ตลอดจนการสนับสนุนการจัดกิจกรรมและบริการของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ โดยสามารถติดตาม และตรวจสอบรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกได้ที่ www.ais.co.th/aorsormor และFacebook อสม.ออนไลน์

ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งทางเอไอเอส จะร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) และกระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีมอบรางวัลโครงการ “ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” ให้แก่หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ , รพ.สต. และชมรมอสม.ที่ได้รับรางวัลอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันที่ 25 มกราคม 2561