AIS รับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่น ประจำปี 2559 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

AIS โดยนางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ รับรางวัล “รายงานความยั่งยืนดีเด่น ประจำปี 2559” (Sustainability Report Award 2016) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในฐานะองค์กรที่เผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใส ครบถ้วน

และ AIS มีนโนบายการจัดทำรายงานด้านความยั่งยืน ที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ลงทุนดีเด่น โดยมี นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นผู้มอบรางวัล ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย