TOT Young Club หนุน ICT ชุมชนสามชุกจ.สุพรรณบุรี

ทีโอทีเปิดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม Show case โครงการ TOT Young Club ชุมชนสามชุก “นั่งเรือ ชมวัด เที่ยวตลาด ดูควาย สร้างสรรค์ ICT” จังหวัดสุพรรณบุรี มุ่งพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

พร้อมร่วมทำกิจกรรมห้องสมุดสีขาว ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนวัดบางขวาก เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการใช้ ICT อย่างเหมาะสมให้กับนักเรียนและเยาวชนทั่วไปที่เข้ามาใช้งานห้องสมุด

นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club กล่าวว่า ชุมชนสามชุก เป็นเครือข่าย TOT Young Club ที่เริ่มก่อตั้งในปี 2558 โดยการจัดกิจกรรม Show Case “นั่งเรือ ชมวัด เที่ยวตลาด ดูควาย สร้างสรรค์ ICT ที่สุพรรณบุรี” ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างรายได้ และขยายตลาดให้กับเศรษฐกิจระดับชุมชนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน

นอกจากนี้ TOT Young Club ยังได้จัดกิจกรรมจิตอาสาห้องสมุดสีขาว โดยการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนวัดบางขวาก เพื่อพัฒนาแหล่งความรู้ที่ก้าวหน้าและทันสมัย สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการใช้ ICT อย่างเหมาะสมให้กับนักเรียนและเยาวชนทั่วไปที่เข้ามาใช้งานห้องสมุด

เพื่อพัฒนาเยาวชนที่มีศักยภาพสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับประเทศชาติต่อไปในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหลักของโครงการ TOT Young Club “เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ “

ทั้งนี้อำเภอศรีประจันต์และอำเภอสามชุกนั้นในปัจจุบันยังคงเอกลักษณ์และทรงคุณค่าแบบดั้งเดิม อาทิ การสักการะขอพร “พระบ้านกร่างลือนาม” เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชาติภูมิสถาน ป.อ.ปยุตโต ตลาดเก่าศรีประจันต์ บ้านเจ้าคุณ

และตลาดสามชุก ตลาดร้อยปี ชมการแสดงรำเกี่ยวข้าวและการขับกล่อมเพลงอีแซว การละเล่นเพลงพื้นบ้านประจำถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมทำกิจกรรมที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย (บ้านควาย)