ดีอี ตามติดการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลรัฐ ‘GCC 1111’

กระทรวงดิจิทัลฯ เร่งติดตามความก้าวหน้าการบูรณาการการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล ‘GCC 1111’ และ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม 1567” แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุด

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานการประชุมหารือและติดตามความก้าวหน้าการบูรณาการการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล

โดยมี ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย (ศูนย์ดำรงธรรม) ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้แทนจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุม ณ บมจ.ทีโอที ถ. แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

เพื่อผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของ 2 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ คือ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ‘GCC 1111’ และ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม 1567” ให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

ซึ่งฐานข้อมูลที่ได้รับจากประชาชนโดยตรงผ่านหน่วยงานทั้งสองข้างต้น สามารถนำมาวิเคราะห์ว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนเรื่องใดมากที่สุด เพื่อให้ทราบปัญหา และนำไปสู่การออกนโยบายรัฐบาลที่แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างตรงจุด