ปลัดดีอี เปิดงาน ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017 ดันความรู้สู่ภูธร

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เปิดงาน ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017 จ.ลำปาง สร้างความรู้ความเข้าด้านเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับภุมิภาคสู่ภาคประชาชน ผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้มีความแข็งแกร่งในอนาคต

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานกล่าวเปิดงานคาราวาน “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017” จังหวัดลำปาง ซึ่งกระทรวงดิจิทัลฯ จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลที่ตรงกันของทุกภาคส่วน

พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลในมิติต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และการศึกษา ตลอดจนเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้มีความแข็งแกร่งในอนาคต เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ซึ่งภายในงานฯ ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้โดยใช้เทคโนโลยี AR และ Multi Vision TV สร้างความน่าสนใจ การสัมมนาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจดิจิทัล การทำตลาดออนไลน์ หรือ e-Commerce เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน รวมทั้งให้ความรู้ด้านการใช้สื่อออนไลน์ในเชิงสร้างสรรค์ และประสบการณ์ด้านการขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต

ทั้งนี้ นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และพี่น้องประชาชนชาวลำปาง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมฯอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดลำปาง