ตามกระทรวงอุตฯส่อง Mini ITC โซนภาคเหนือ

รมช.กระทรวงอุตฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัด (Mini ITC) ใน 3 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ความช่วยเหลือ บ่มเพาะ และต่อยอดธุรกิจ SMEs ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ผลิตระดับชุมชนและผู้ประกอบการ

ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับการบริการด้านนวัตกรรม การแปรรูป การออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดัน SMEs ไทยในธุรกิจยุค 4.0 สู่มาตรฐานสากล พร้อมแข่งขันได้ในตลาดโลก

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เราได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับการบริการ

โดยพุ่งเป้าไปที่การส่งเสริมนวัตกรรม การแปรรูป การออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนบรรจุภัณฑ์ ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

Mini ITC

อีกทั้งยังยกระดับการบริการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสู่การเป็น “ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัด (Mini ITC)” เพื่อให้ความช่วยเหลือ บ่มเพาะ และต่อยอดธุรกิจ SMEs ไทย สู่ยุค 4.0 ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ผลิตระบบชุมชนและผู้ประกอบการ SMEs

โดยเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในด้านรูปลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ รวมถึงสินค้าอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ‘ITC’ จะถูกเปิดให้ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วย ศูนย์ ITC ส่วนกลาง ๑ แห่ง, ศูนย์ ITC ระดับภูมิภาค 12 แห่ง และศูนย์ Mini ITC 64 แห่ง

ซึ่งขณะนี้ได้เปิดให้บริการศูนย์ Mini ITC อย่างเป็นทางการแล้วจากเครือข่ายกระทรวงที่มีอยู่เดิม ซึ่งการทำงานของศูนย์ Mini ITC จะเน้นการให้บริการเบื้องต้น FRONT DESK รับความต้องการจากผู้ประกอบการให้บริการด้านการออกแบบชิ้นงาน แล้วส่งต่อให้ส่วนการผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรน เพื่อการออกแบบที่ตรงความต้องการต่อไป

Mini ITC

แต่หากศูนย์ไหนมีนักออกแบบภายในศูนย์เอง ก็จะออกแบบให้บริการได้ทันที แต่หากผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดที่ซับซ้อนก็ยังสามารถส่งต่อเข้าส่วนกลางเป็นลำดับขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน

โดยศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ‘ITC’มีการให้บริการ 4 ด้าน ดังนี้
  1. ITC Match: เป็นศูนย์กลางการจับคู่ธุรกิจ เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ
  2. ITC Innovation: บริการสาธิต อบรม บ่มเพาะ เพื่อให้เกิดนวัตกรรม เปิดมุมมองการปรับเปลี่ยนธุรกิจ
  3. ITC Share: รวมบริการเครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม
  4. ITC Fund: บริการปรึกษาแนะนำสินเชื่อที่เหมาะสมกับธุรกิจ พร้อมทั้งเชื่อมโยงส่งต่อความต้องการไปยังศูนย์ ITC ระดับภูมิภาค (FRONT OFFICE) ที่ตั้งอยู่ในศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม และศูนย์ ITC ส่วนกลาง (HEAD OFFICE)

ด้านนางอารีย์ เพ็ชรรัตน์ ผู้ประกอบการ บริษัท ถั่วลิสง จำกัด ผู้เข้ารับบริการส่งเสริมจากศูนย์ Mini ITC เปิดเผยว่า เราเข้ารับบริการศูนย์แห่งนี้เพื่อขยายตลาดผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้ง โดยได้รับการสนับสนนุนที่รวดเร็ว นับตั้งแต่การเข้าพูดคุยเจรจา พร้อมเสร็จสู่ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยระยะเวลาเพียง 2 สัปดาห์เท่านั้น

อีกทั้งยังมีความสะดวกในการเข้าประสานความร่วมมือ เนื่องจากมีศูนย์ให้ติดต่อได้ภายในจังหวัดเอง และไม่ใช่เพียงให้คำปรึกษา แต่ยังช่วยออกแบบพร้อมผลิตบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ หรือตามที่ผู้ประกอบการนั้นๆต้องการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอีกด้วย นับเป็นการช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการในการขยายตลาดสินค้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างสะดวก

Mini ITC

แต่กระนั้นศูนย์แห่งนี้ ปัจจุบันยังขาดงบประมาณในการดำเนินงานต่อเนื่อง ซึ่งยังมีผู้ประกอบการอีกหลายรายที่ต้องการรับการช่วยเหลือ โดยกลุ่มสินค้าเกษตรแปรรูปของจังหวัดน่านเรามีการรวมกลุ่มกันอยู่ราว 50 ราย ซึ่งสามารถเข้ารับบริการได้อยู่เพียง 20 กว่ารายเท่านั้น โดยมีเพียง 4-5 รายที่ทำสำเร็จออกมาแล้ว

ดังนั้นความต่อเนื่องของโครงการที่มีประโยชน์เช่นนี้ อยากให้หน่วยงานรัฐให้การสนับสนนุอย่างต่อเนื่อง และขยายไปสู่การสร้างณุปแบบการตลาดเพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าสู่ตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้ง่ายขึ้นด้วย

ทั้งนี้ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัด (Mini ITC) ได้ดำเนินงานเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการบริการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิตการออกแบบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

ด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมการสร้างความรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและการใช้บริการในศูนย์ ITC ระดับจังหวัด และการให้คำปรึกษาแนะนำ

ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และการดำเนินธุรกิจในเบื้องต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ SMEs และ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ให้เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก จากข้อมูลเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561
มีผู้ประกอบการได้รับการบริการทั่วประเทศแล้ว 27,619 ราย

Mini ITC

ส่วนใหญ่เข้ามาใช้บริการขอศึกษาดูงานและ การฝึกอบรม ประมาณ 11,121 ราย การบริการในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ 465 ราย การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 240 ราย การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 208 ราย การให้บริการเครื่องจักรกลาง 275 ราย

และการแปรรูปการเกษตรและอาหาร 174 ราย และรอรับบริการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบและออกแบบผลิตภัณฑ์ 111 ราย และในส่วนการให้บริการ ณ ศูนย์ Mini ITC มีจำนวน 11,730 ราย