ตามริ้วรอยไอเดียเด็ด ชีวิตอนาคตหลังเกษียณ KTBGS

การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในไม่ช้า เป็นสิ่งที่ต้องย้ำเตือนถึงแผนอนาคตของชีวิตแต่ละคนหลังเกษียณให้รัดกุมมากขึ้น กรุงไทยธุรกิจบริการฯ หรือ KTBGS เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มุ่งหวังให้พนักงานเตรียมพร้อมสู่ชีวิตหลังเกษียณอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิดของการเตรียมพร้อมสู่อาชีพใหม่ที่รองรับการมีรายได้บนความเรียบง่ายของวิถีธรรมชาติ

โดยได้นำพนักงานอาวุโส มาศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสารภี จ.สมุทรสงคราม ซึ่งมีลุงสุชล สุขเกษม ผู้ก่อตั้ง ด้วยแนวคิดจากการน้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ในการดำรงชีวิต

KTBGS
นางอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด

ด้วยเนื้อที่เพียง 1 ไร่ สามารถทำการปลูกพืชแบบผสมผสานและเลี้ยงสัตว์ควบคู่ ด้วยรูปแบบเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน นับเป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า จนสามารถสร้างรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายกว่า 2 แสนบาทในระยะเวลาเพียงแค่ 1 ปีเท่านั้น

นางอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด กล่าวว่า เราเชื่อมั่นว่ากิจกรรมดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสารภี ในครั้งนี้ จะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พนักงานเตรียมเกษียณและผู้เข้าร่วมทุกท่าน

ซึ่งการจะเลี้ยงชีพบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ไม่จำเป็นต้องมีต้นทุนมาก ไม่ต้องร่ำรวย แต่หากเรายึดถือในพื้นฐานของความ พอดี พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันก็จะสามารถพอเพียงที่จะนำพาตัวเองและครอบครัวให้หาเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืนและมีความสุข

KTBGS
การเลี้ยงไก่ในตะกร้าบนต้นไม้ เพื่อให้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยทันที

บริษัทได้ดำเนินงานตามนโยบาย Corporate Theme “ห่วงใยใส่ใจคุณ” โดยมุ่งหวังสร้างองค์กรให้เป็นบ้านหลังที่สองของพนักงาน ซึ่งมี “บุคลากร” เป็นหัวใจหลักขององค์กร

และนับตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาศักยภาพควบคู่ไปกับการให้ความรู้แก่พนักงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินส่วนบุคคล ซึ่งในปัจจุบันได้จัดให้มีโครงการ “Happy Money” โดยได้แบ่งพนักงานออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน ดังนี้

กลุ่มพนักงานแรกเข้า เพื่อให้รู้จักบริหารเงินตั้งแต่ได้รับเงินเดือนในเดือนแรก มีการให้ความรู้ตั้งแต่การปฐมนิเทศ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้จ่ายซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่ทุกคนควรมี เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้มีเงินใช้อย่างพอเพียงในแต่ละเดือนโดยที่ไม่เข้าไปสู่วงจรหนี้

KTBGS
การเลี้ยงสัตว์น้ำในตะกร้า เพื่อควบคุมการเจริญเติบโตที่ดีกว่า

กลุ่มพนักงานที่ทำงานอยู่ในปัจจุบัน เพื่อสามารถเก็บออมให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของแต่ละคน อีกทั้งมีการให้ความรู้ด้านการลงทุนและสร้างรายได้เพิ่ม หากเป็นหนี้บริษัทก็มีพี่เลี้ยงทางการเงินที่คอยให้คำแนะนำวิธีลดภาระหนี้สิน

กลุ่มพนักงานเตรียมเกษียณที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้เกษียณอย่างมีความสุข โดยการให้ความรู้ในปีสุดท้ายก่อนเกษียณนั้นถือว่าไม่เพียงพอ บริษัทจึงจัดให้ผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป มาเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมเกษียณต่าง ๆ ที่บริษัทจัดให้ ที่ผ่านมา เราได้ทำกิจกรรมเรียนรู้ด้านการเงิน ด้านสุขภาพ รวมทั้งฝึกสอนอาชีพทางเลือกเมื่อถึงวัยเกษียณ

ทั้งนี้บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด หรือ KTBGS เป็นบริษัทในกลุ่มของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB) โดยธนาคารเป็นผู้ถือหุ้น 100% บริษัทฯ เริ่มได้ให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2540 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด

KTBGS
ลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง ด้วยการทำบ่อก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือน

จนกระทั่งในเดือน มีนาคม 2558 ได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทมาเป็น บจก.รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ เพื่อให้มีความสอดคล้องตามที่พระราชบัญญัติธุรกิจ รักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558

และสำหรับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของลุงสุชล สุขเกษม ภายใต้ชื่อ ” ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงชุมชนบ้านสารภี ” แห่งนี้ มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และแนวทางการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให้ทั้งเกษตรกร และผู้ที่สนใจมาดูงาน เพื่อให้มีความแข็งแกร่ง อันเป็นการสร้างรากฐานต่อยอดในแต่ละอาชีพ

ด้วยแนวคิดของการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน และใช้ประโยชน์จากทุกส่วนอย่างคุ้มค่า โดยจะไม่มีอะไรที่เหลือทิ้งแบบไร้ค่าภายในสวนแห่งนี้ นับแนวทางการดำรงชีวิตแบบพอเพียง ที่สามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

This slideshow requires JavaScript.