ธปท. จัดหลักสูตรเข้ม ยกระดับเครือข่ายนายแบงค์ CLMVT

ธปท. ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทย จัดหลักสูตร CLMVT Bankers’ Leadership Program ยกระดับเครือข่ายสนับสนุนการเชื่อมโยงบริการทางการเงินในกลุ่ม CLMVT ให้มีประสิทธิภาพ

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และ นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย เป็นประธานเปิดหลักสูตร CLMVT Bankers’ Leadership Program ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด “Innovation in Financial Services”

เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงในภาคการเงินของกลุ่มประเทศ CLMVT (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนามและไทย) มีความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกผ่านการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันในด้านระบบเศรษฐกิจการเงิน รวมทั้งตระหนักถึงความท้าทายของเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อภาคการเงิน

ซึ่งจะช่วยให้การวางแผนพัฒนาระบบการเงินในแต่ละประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารระดับสูงในภาคการเงินและหน่วยงานเศรษฐกิจการเงินของไทยกับกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งจะเอื้อต่อการดำเนินนโยบายสร้างความเชื่อมโยงทางการเงิน (financial connectivity) ระหว่างกัน

อีกทั้งจะเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและด้านอื่น ๆ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของภูมิภาคอีกด้วย โดยจัดขึ้น ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท