ดีอี เตรียมจัดงาน CEBIT ASEAN Thailand 2018

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมมือกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด และดอชเช่อ เมสเซ่ เอจี ประเทศเยอรมนี เตรียมจัดงาน “CEBIT ASEAN Thailand 2018” รวบรวมเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแสดงนิทรรศการเป็นครั้งแรกในไทย วันที่ 18-20 ต.ค.นี้

พร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และการเจรจาธุรกิจ คาดจะมีนักลงทุนและผู้จัดแสดงสินค้าจากทั่วโลกกว่า 300 บริษัท รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีกว่า 8,000 ราย ทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนร่วมงานฯ ผลักดันไทยสู่การพลิกโฉมระบบดิจิทัลของประเทศ

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยถึงการเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน “CEBIT ASEAN Thailand 2018” ว่า เป้าหมายของนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” เป็นการรวบรวมเทคโนโลยีดิจิทัลของระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยเข้าไว้ด้วยกัน

โดยมุ่งเน้นสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทางเศรษฐกิจ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม เพิ่มคุณค่าในฐานะมนุษย์หรือสิทธิมนุษยชน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม งาน “CEBIT ASEAN Thailand 2018” จึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการเชื่อมโยงประเทศไทยเข้ากับกลุ่มประเทศอาเซียน และอาเซียน +6 (ประกอบด้วยกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ รวมกับประเทศที่อยู่นอกอาเซียนอีก 6 ประเทศ คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย)

โดยเฉพาะตลาดเทคโนโลยีและดิจิทัล อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจแบบสตาร์ทอัพ เพื่อพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์รวมมืออาชีพ และเทคโนโลยีดิจิทัลระดับโลก

โดยที่ผ่านมา ภาครัฐได้สนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสู่ยุคดิจิทัลผ่านนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งกระทรวงดิจิทัลฯ นับเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งดำเนินการใน 5 เรื่องสำคัญ

ได้แก่ 1) การดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ “เน็ตประชารัฐ” เป็นต้น 2) การพัฒนาคนให้เข้าถึงและรู้เท่าทันการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล

3) การพัฒนาการใช้ประโยชน์ผ่านโครงการสำคัญต่างๆ เช่น โครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) และการก่อตั้งสถาบัน Internet of Things (IoT) 4) ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) และ 5) การเดินหน้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)

ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ ได้ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนประเทศ นำไปสู่การสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดงาน “CEBIT ASEAN Thailand 2018” ครั้งแรกของไทย ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด และดอชเช่อ เมสเซ่ เอจี ประเทศเยอรมนี

ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยจะมีการเนรมิตพื้นที่ให้เป็นแหล่งแสดงนิทรรศการที่รวบรวมเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ทั้งยังเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้และการเจรจาธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการปฏิรูปประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมสู่ยุคดิจิทัล โดย “CEBIT ASEAN Thailand 2018” จะเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่การพลิกโฉมระบบดิจิทัล และนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” อย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับเป้าหมายของการจัดงานฯ ในครั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ คาดการณ์ว่าจะมีนักลงทุน ผู้จัดแสดงสินค้าจากทั่วโลกกว่า 300 บริษัท รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและผู้นำด้านอุตสาหกรรมกว่า 8,000 ราย ทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนเดินทางมาในงานฯดังกล่าว

นอกจากนี้ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) และบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด ยังได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Letter of Intent Signing Ceremony & Seminar on Digital Technology) เพื่อร่วมเป็นพันธมิตรส่งเสริมความร่วมมือ

โดยจะนำกลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพจากประเทศญี่ปุ่นที่ต้องการขยายธุรกิจร่วมกับประเทศไทย ภายใต้โครงการ “Jetro Innovation Program : JIP” เข้าร่วมงานนี้ด้วย

ซึ่งจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างไทยและญี่ปุ่น ส่งเสริมให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดเทคโนโลยีและดิจิทัล กระตุ้นเศรษฐกิจของภูมิภาค สร้างโอกาสให้ประเทศไทยขยายธุรกิจในตลาดโลกต่อไป