ทีโอที รับมอบโครงข่ายโทรศัพท์ประจำที่ 2.6 ล้านเลขหมาย พร้อมลูกค้ากว่า 8 แสนราย

ทีโอที รับมอบโครงข่ายโทรศัพท์ประจำที่ 2.6 ล้านเลขหมายในเขตนครหลวงหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานขยายบริการโทรศัพท์ในเขตนครหลวง พร้อมลูกค้ากว่า 8 แสนราย​

วันนี้ (29 ตุลาคม 2560) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคาร 1 บมจ.ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีรับมอบคืนโครงข่ายโทรศัพท์ประจำที่ 2.6 ล้านเลขหมาย ตามสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ในเขตนครหลวง โดยมีนายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายอนุรุต อุทัยรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์ และ นางณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกฎหมาย พร้อมผู้บริหารทีโอที

ซี่งรับผิดชอบพื้นที่ในเขตนครหลวงและปริมณฑล ร่วมรับมอบคืนโครงข่ายโทรศัพท์ประจำที่ 2.6 ล้านเลขหมาย สำหรับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น มีนายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) รับผิดชอบงานด้านการพาณิชย์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น นายอดิศักดิ์ ประสงค์ทรัพย์ ผู้อำนวยการบริหาร ด้านปฏิบัติการคุณภาพโครงข่าย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และนายสฤษดิ์ จินสิทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารด้านรัฐกิจสัมพันธ์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมส่งมอบ

ทั้งนี้ สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ในเขตโทรศัพท์นครหลวงได้สิ้นสุดลงเมื่อ วันที่ 28 ตุลาคม 2560 เวลา 24.00 น. และ บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) ได้รับดำเนินการต่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานในพิธีฯ กล่าวว่า บมจ.ทีโอที ได้ทำสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ในเขตโทรศัพท์นครหลวง กับ บมจ.ทรู จำนวน 2.6 ล้านเลขหมาย โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 (สัญญาทรู) มีภารกิจในการกำกับดูแลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

ซึ่งมีตนเป็นประธานกรรมการ และมีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานอัยการสูงสุดและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน โดยคณะกรรมการฯ ได้ครบวาระตามการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 เวลา 24.00 น. ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลให้เป็นไปตามพระราช บัญญัติ รวมถึงการกำกับดูแลในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการสิ้นสุดสัญญา

โดยมีความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทั้งในด้านมาตรการและการดำเนินการ ระบบสนับสนุนการให้บริการต่าง ๆ เพื่อให้บริการโทรศัพท์ประจำที่สมบูรณ์พร้อมให้บริการกับผู้ใช้บริการหรือลูกค้าประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง

​นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 25 ปี ของการร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ประจำที่ในเขตนครหลวงทีโอที ขอขอบคุณบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ที่ได้ร่วมในการขยายบริการโทรศัพท์ประจำที่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นในการขยายโครงสร้างโทรคมนาคมพื้นฐานนำไปสู่การพัฒนาประเทศในขณะนั้นให้เจริญก้าวหน้า

สำหรับสัญญาฯ ได้จัดทำขึ้น เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2534 ในรูปแบบ BTO โดย ทรู เป็นผู้ลงทุนในการจัดหาอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดตลอดจนที่ดินและอาคาร เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินการตามสัญญา และต้องส่งมอบอุปกรณ์ในระบบที่ติดตั้งแล้วเสร็จให้ทีโอที ทั้งนี้ หลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ทีโอทีรับดำเนินการต่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป

โดยทรัพย์สินที่ทีโอที ได้รับมอบประกอบด้วยอุปกรณ์ในระบบโครงข่ายโทรศัพท์ประจำที่ ที่ดิน และอาคารสิ่งปลูกสร้าง คิดเป็นมูลค่าสุทธิทางบัญชีประมาณ 4,700 ล้านบาท โดยมีผู้ใช้ บริการและลูกค้าจำนวน 869,371 ราย (ณ 30 กันยายน 2560) ประกอบด้วยลูกค้าธุรกิจ ลูกค้าประชาชน ลูกค้าอื่นๆ

ทั้งนี้​นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวเพิ่มเติมว่า ต้องขอขอบคุณลูกค้าทั้ง 869,371 ราย ที่ให้ความไว้วางใจ TOT ในการดูแลให้บริการอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้ โดยขณะนี้ทีโอที มีความพร้อมในการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 100%

ซึ่งเป็นไปตามแผนการให้บริการต่อเนื่องหลังสิ้นสุดสัญญาที่เสนอ กสทช. ทั้งในด้านระบบชุมสาย ระบบการกำลัง ระบบบริหารจัดการ Management การจัดทำข้อมูลเข้าระบบหลักทุกระบบ การทดสอบระบบที่เกี่ยวกับการใช้บริการของลูกค้า การเตรียมระบบไอที เพื่อรองรับบริการกับลูกค้า ทั้งระบบการรับแจ้งเหตุเสีย ระบบใบแจ้งค่าใช้บริการ ระบบ Call Center ศูนย์บริการลูกค้า

ทีโอที

และการจัดเตรียมช่องทางในการรับชำระค่าบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าผ่าน 6 ช่องทางหลัก ได้แก่ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 14 ธนาคาร หักบัญชีเงินฝากธนาคาร 15 ธนาคาร หักบัญชีผ่านบัตรเครดิต 11 ตัวแทน ผ่าน ATM 4 ธนาคาร การชำระผ่านTelephone Bank หรือผ่าน Call Center ของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

และ Website Bank ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผ่านเคาน์เตอร์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด และบริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัส)

รวมถึงช่องทางที่ ทีโอที ให้บริการโดยตรงไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการลูกค้าทีโอที ทุกแห่งทั่วประเทศ ระบบรับชำระ Just Pay ในศูนย์บริการลูกค้าทีโอที และร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Just pay รวมถึงช่องทางในการติดต่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ TOT Contact Center 1100 ช่องทาง Online ที่ Facebook Fan page “@TOTPublic” , http://www.tot.co.th, e-mail : [email protected] และ ศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีทุกแห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

​นอกจากนี้ ในโอกาสที่ TOT รับผิดชอบให้บริการโทรศัพท์ประจำที่ทั่วประเทศ จึงได้นำอัตราค่าใช้บริการพิเศษมาให้บริการในครั้งนี้ โดยโทรฟรีหาโทรศัพท์บ้านทั่วไทย 100 บาท/เดือน อ้ตราค่าบริการโทรท้องถิ่น 2 บาท/ครั้ง โทรทางไกลในประเทศและโทรหาเบอร์มือถือ 2 บาท/นาที (โทรหาเบอร์มือถือไม่รวมในมูลค่าการโทรฟรีต่อเดือน)

นอกจากอัตราค่าโทรพิเศษแล้วลูกค้าหมายเลขบริการโทรศัพท์ประจำที่ทั่วประเทศ สามารถสอบถามโปรโมชั่นอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับการใช้งานได้ที่ TOT Contact Center โทร 1100 หรือศูนย์บริการลูกค้าทุกสาขาทั่วประเทศ