‘ประจิน’ ลงพื้นที่แนะชาวบ้านใช้ประโยชน์ เน็ตประชารัฐ ยกระดับคุณภาพชีวิต

รองนายกฯ ประจิน ลงพื้นที่แนะชาวบ้านโนนป่าแดง จ.พิจิตร ใช้ประโยชน์จาก เน็ตประชารัฐ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต หลังติดตั้งอินเตอร์เน็ตครบจำนวน 22,675 หมู่บ้านแล้ว

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าโครงการเน็ตประชารัฐที่บ้านโนนป่าแดง ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ซึ่งเป็นโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้ ต่อยอดการใช้ประโยชน์ทั้งการศึกษา เศรษฐกิจ สาธารณสุข และบริการภาครัฐ

ปัจจุบันกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการขยายติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในหมู่บ้านเป้าหมายไปแล้วถึง 19,401 หมู่บ้าน สำหรับพื้นที่ภาคเหนือกำหนดเป้าหมายติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 4,412 หมู่บ้าน ได้ติดตั้งแล้วเสร็จจำนวน 3,274 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 74.20 ซึ่งภายในปี 2560 นี้จะสามารถติดตั้งครอบคลุมหมู่บ้านทั่วประเทศได้ครบตามเป้าหมาย จำนวน 24,700 หมู่บ้าน

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการ เน็ตประชารัฐ เป็นการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (FTTx) ครอบคลุมหมู่บ้านเป้าหมายจำนวน 24,700 หมู่บ้าน ทั่วประเทศ ภายในปี 2560 โดยรัฐบาลมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุนชุมชน ทั่วประเทศ

ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เกิดประโยชน์เต็มศักยภาพ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และด้านบริการภาครัฐ และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้เติบโตจากการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล

ซึ่งรัฐบาล โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ติดตามโครงการ เน็ตประชารัฐ อย่างใกล้ชิด ปัจจุบันการขยายการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นไปตามเป้าหมาย และเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงเต็มศักยภาพ ขณะนี้กระทรวงดิจิทัลฯ ได้เร่งสนับสนุนการอบรมเพื่อให้ชุมชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

รวมทั้งเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับช่องทางการตลาดออนไลน์ เพื่อให้ชุมชนเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ช่องทางต่างๆ ตลอดจนสามารถพัฒนาสื่อและเนื้อหาสำหรับเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขายสำหรับสินค้าและบริการของชุมชน

ทั้งนี้ จากการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ที่ผ่านมา บมจ.ทีโอที ได้มีการอบรมให้ความรู้ กับหมู่บ้านตามโครงการเน็ตประชารัฐ โดยจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด ตัวแทนกลุ่มอาชีพ ที่สำคัญ ครูและนักเรียนในหมู่บ้าน ที่มีการติดตั้งจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

เน็ตประชารัฐ

ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ครั้งละประมาณ 20-40 คน รวมถึงได้จัดสื่อการเรียนสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่ผู้เข้าอบรมฯ ทุกคน โดยได้มีการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้แบบ e-Learning จำนวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น หลักสูตร Google App for work หลักสูตร Open shop on Social Network หลักสูตรการใช้ YouTube เบื้องต้น และหลักสูตรรู้ทันภัยไซเบอร์

โดยทั้ง 5 หลักสูตร ได้นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.netpracharat.com เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้โดยง่าย และชุมชนสามารถต่อยอดจากการเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบริการทางสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

สำหรับอำเภอวชิรบารมี เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอสามง่าม ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 จึงได้แยกพื้นที่ตำบล บ้านนา ตำบลบึงบัว ตำบลวังโมกข์ และตำบลหนองหลุม จัดตั้งขึ้นเป็น อำเภอวชิรบารมี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

โดยพระราชทานชื่อ “วชิร” ให้เป็นชื่อของอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา แบ่งเขตการปกครองเป็น 4 ตำบล 51 หมู่บ้าน ซึ่งตำบล หนองหลุมมี 12 หมู่บ้าน และประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่จะประกอบอาชีพด้านการเกษตร อาทิ การทำนา เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าโอทอปของชุมชน ได้แก่ ไม้กวาดดอกหญ้า รองเท้าสลิบเปอร์ ฯลฯ ทั้งนี้ โครงการเน็ตประชารัฐจะเป็นการขยายโอกาสด้านต่างๆ ให้กับชุมชนบ้านโนนป่าแดง ได้อย่างหลากหลาย ทั้งเป็นการเปิดโลกกว้าง พัฒนาการเรียนการสอนให้กับชุมชน พัฒนาด้านสาธารณสุขเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับชุมชน

และที่สำคัญจะเป็นการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ตั้งแต่การประกอบอาชีพ การเรียนรู้ การค้าขาย การทำมาหากิน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ไปจนถึงเพิ่มช่องทางการขายสินค้าชุมชน ให้เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น