ทีโอที ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการ เน็ตชายขอบ จังหวัดตาก

ทีโอที ลงพื้นที่จังหวัดตากตรวจเยี่ยมและติดตามงานโครงการ เน็ตชายขอบ พื้นที่ภาคเหนือ ที่เร่งดำเนินการอย่างเต็มกำลังเพื่อให้เสร็จตามเป้าหมาย

คณะกรรมการ บมจ.ทีโอที โดย น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข และนายพรชัย หาญยืนยงสกุล พร้อม นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร บมจ.ทีโอที ลงพื้นที่ภาคเหนือเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามงาน โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) หรือโครงการเน็ตชายขอบ ของสำนักงาน กสทช.

ซึ่ง ทีโอที ชนะการประมูล ประกอบด้วย ภาคเหนือ การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอาคารศูนย์ USO NET

นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า สำหรับโครงการเน็ตชายขอบเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดนำประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งคณะกรรมการ ทีโอที ได้กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดอย่างใกล้ชิด

รวมทั้งการสนับสนุนทรัพยากรทุกด้านเพื่อให้งานโครงการเน็ตชายขอบ สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย โดยฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบในพื้นที่ให้ความสำคัญได้เร่งดำเนินการอย่างเต็มกำลังสามารถเพื่อให้แล้วสำเร็จตามเป้าหมาย

สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามงานการติดตั้งอุปกรณ์รวมถึงการก่อสร้างอาคาร USO Net โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ศาสตราจารย์สำเภา-ไพวรรณ วรางกูร บ้านห้วยระพริ้ง ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหาร ทีโอที นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่, นายวุฒิดนัย ฐิตะกสิกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, นายสมศักดิ์ มหาวิริโย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ภาคขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1 รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์

นายบุญเหลือ เฟื่องชุม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ภาคขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3 และคณะผู้บริหาร ทีโอที ได้ตรวจเยี่ยมจุดติดตั้งจุดกระจายสัญญาณไวไฟ (Access point) ที่บ้านตีนธาตุ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก และตรวจเยี่ยมอาคาร USO Net ที่โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล ต.พระธาตุ