ทีโอทีหนุนชุมชนบ้านกะไหล จ.พังงา สู่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

ทีโอทีหนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์สร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยดันเศรษฐกิจสู่ชุมชนบ้านกะไหล จังหวัดพังงา ผ่านการจัดกิจกรรม CSR ประจำปี 2561 ในโครงการ “TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ”

นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club กล่าวว่า ในปี 2561 โครงการ TOT Young Club จะเปิดชุมชนใหม่ภาคใต้ จำนวน 2 ชุมชน โดยแห่งแรกคือที่ชุมชนบ้านไหล จ.พังงา

และแห่งที่ 2 คือชุมชนเกาะยอ จ.สงขลา ซึ่งจะมีกิจกรรมเปิดชุมชนในวันที่ 4-5 ตุลาคม 2561 นี้ ซึ่งการเข้ามาสนับสนุนของโครงการ TOT Young Club ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการศึกษาที่เยาวชนจะสามารถนำความรู้ ความคิดสร้างสรรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน ส่งเสริมด้านอาชีพให้กับชุมชน

ทั้งนี้ที่ผ่านมาในภาคใต้ยังมีโครงการ TOT Young Club ชุมชนเดิม (ปี 2556-2560) 11 ชุมชน ( ชุมชนลำพะยา จ.ยะลา ชุมชนตำบลทรายขาว จ.ปัตตานี ชุมชนเกาะบูโหลน จ.สตูล ชุมชนตะปอเยาะ จ.นราธิวาส ชุมชนดอนสัก จ.สุราษฏร์ธานี ชุมชนคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช ชุมชนบ้านป่าพน จ.สตูล

ชุมชนบ้านนาโยงเหนือ จ.ตรัง ชุมชนพนางตุง จ.พัทลุง ชุมชนกะเปอร์ จ.ระนอง ชุมชนบ้านชุมโค จ.ชุมพร) โดย ทีโอที ยังคงดูแลและสนับสนุน ต่อยอดสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง

“TOT Young Club เป็นหนึ่งในความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา เน้นการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในพื้นที่ทั่วประเทศให้มีความรู้และทักษะด้านไอซีที และนำไปช่วยสนับสนุนชุมชนให้เข็มแข็ง รวมถึงเพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นผู้ประกอบการยุค Digital ในอนาคต

โดยยังได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์กับชุมชนที่ได้รับคัดเลือกจะร่วมโครงการ TOT Young Club ในพื้นที่ตามโครงการเน็ตประชารัฐสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตของรัฐบาล ในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน ผ่านเยาวชนและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการทำตลาดทั้งผลิตภัณฑ์และ

สถานที่ท่องเที่ยวออนไลน์ผ่าน TYC e-Commerce เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0″

นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาพังงาไปสู่การเป็นศูนย์กลาง “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ เมืองแห่งความสุข”

ผลักดันขยายตลาดสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนผ่านการค้าขายตลาดออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ ชุมชน บ้านกะไหลมีผลิตภัณฑ์ของชุมชน อาทิ แกงไตปลาแห้ง น้ำพริกกุ้งเสียบ ปลาฉิ้งฉ้างกรอบ-สามรส ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยาง ผ้าบาติก กรอบรูปกุ้งมังกร เป็นต้น

สำหรับจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่มีจำนวนเกาะมากที่สุดในประเทศไทยถึง155 เกาะ โดยมีสมญานาม “ดินแดนแห่งป่าเกาะ” โดยเฉพาะเกาะสวยงามน้อยใหญ่ที่วางตัวเรียงรายอยู่อย่างสวยงามในทะเลอันดามัน

อาทิ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ เกาะยาว เกาะปันหยี รวมทั้งยังมีพื้นที่ป่าชายเลนหนาแน่นและอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย