SCBS ปั้นนักลงทุนรุ่นใหม่เข้าตลาดทุน SCBS U-INVEST

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ (SCBS) ประกาศผลรางวัลชนะเลิศโครงการ SCBS U-INVEST เวทีแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน ปูเส้นทางสู่นักลงทุนมืออาชีพในอนาคต โดยมีนายกัมพล จันทวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และนางบุญทิพย์ กฤตชัยกุล กรรมการผู้จัดการ สายงานค้าหลักทรัพย์ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 170,000 บาท

ซึ่งผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ เล็กสมบูรณ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายภูริทัต พรหมชาติ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายภัทรพล เจียมเจตจรูญ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท