สมิติเวช ปรับกลยุทธ์ใหม่เน้นดูแลก่อนรักษาก่อนป่วย

สมิติเวชเปิดแคมเปญ #เราไม่อยากให้ใครป่วย ปรับบิสิเนสโมเดลใหม่เน้นการสกัดกั้นไม่ให้เกิดโรค ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงการทำ Health Promotion เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแบบองค์รวม

พร้อมมุ่งมั่นที่จะปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนไป ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการก้าวสู่โลกดิจิทัลเพื่อพัฒนาสู่การรักษาสมัยใหม่ นวัตกรรมการดูแลสุขภาพ ตลอดจนการพัฒนาแอปพลิเคชัน Samitivej Plus ที่จะช่วยลูกค้าให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น

นายแพทย์ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวชและโรงพยาบาลบีเอ็นเอช กล่าวว่า สมิติเวชพร้อมเดินหน้าเป็นองค์กรแห่งคุณค่าด้วยแนวคิด #เราไม่อยากให้ใครป่วย

ด้วยการใช้นวัตกรรมให้ผู้รับบริการ รู้เท่าทัน-สกัดกั้น-วางแผน เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีแบบองค์รวม แนวคิดดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจากการมองเห็นปัญหาของผู้ป่วยที่ทุกข์ทรมานทั้งกายและใจ

รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขที่เพิ่มขึ้นทุกปี อีกทั้งเมื่อผู้ป่วยมีจำนวนมากขึ้น ย่อมส่งผลต่อ GDP ของประเทศซึ่งกระทบต่อการพยุงเศรษฐกิจชาติ

สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นแรงผลักดันให้กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวชและโรงพยาบาลบีเอ็นเอชพร้อมปรับ Business Model ใหม่ มุ่งเน้นให้ผู้คนไม่เจ็บป่วย อันจะช่วยลดความทุกข์ทรมานจากโรคที่เกิด

ลดการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการรักษา หรือ Healthcare cost โดยรวมลดลง ช่วยให้ GDP ของประเทศดีขึ้นเมื่อสุขภาพดีขึ้น เป็นการสร้าง “องค์กรแห่งคุณค่า” มากกว่าการเป็นแค่องค์กรแห่งความสำเร็จ

“ปัจจุบันสมิติเวชมีรายได้ประมาณ 15,000 ล้านบาทต่อปี โดยได้แบ่งมาพัฒนาองค์กรประมาณ 1,500 ล้านบาทต่อปี ในจำนวนนี้ได้แบ่งมา 30% มาสร้างคุณค่าด้วยเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ ให้เป็นดิจิทัล เพื่อการพัฒนาปรับปรุงด้านการรักษาด้วยระบบที่ทันสมัย

รวมไปถึงการใช้นวัตกรรมดูแลสุขภาพ Precision Medicine เทคโนโลยีตรวจวิเคราะห์ระดับยีนเฉพาะบุคคล สามารถเจาะลึกได้ทุกโรค เพื่อบ่งบอกความเสี่ยงการเกิดโรคได้ล่วงหน้าได้ตั้งแต่ในครรภ์ สามารถสกัดกั้นโรคต่างๆ ตั้งแต่ก่อนคลอด หรือแรกเกิด ทำให้ทุกชีวิตเกิดมาอย่างมีคุณภาพและปลอดโรคตั้งแต่เริ่มแรก”

นายแพทย์ชัยรัตน์ กล่าวว่า โดยในส่วนของเทคโนโลยีนั้นนอกจากทางด้านการรักษาแล้ว ยังได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน “สมิติเวช พลัส” (Samitivej Plus) เพื่อสนองต่อปัญหาของผู้รับบริการในด้านการรอคอย โดยแอปพลิเคชันนี้สามารถลดการรอคอยในทุกขั้นตอนได้มากกว่าครึ่ง

นอกจากนี้ยังได้ทำความร่วมมือในเรื่องการเคลมประกันให้เป็นระบบดิจิทัลเพื่อให้ทำการเคลมต่างๆ ได้รวดเร็วมากขึ้น เพราะมั่นใจว่าในอนาคตแนวโน้มการรักษาผ่านบริษัทประกันจะมีสัดส่วนมากกว่าการจ่ายค่ารักษาเอง

ทั้งนี้ด้วยวิสัยทัศน์องค์กรในการเป็น “Hospital of Choice” โรงพยาบาลที่สามารถครองใจผู้ที่มีส่วนร่วมทำให้องค์กรเจริญเติบโตในทุกด้าน เป็นที่ไว้วางใจของทุก Stakeholder อันประกอบด้วย 1.ผู้รับบริการ 2.แพทย์ 3.เจ้าหน้าที่ 4.สังคม และ 5.ผู้ถือหุ้น

จึงได้ทำการพัฒนาสิ่งต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และวัดด้วยดัชนีชี้วัดต่างๆ อันได้แก่ ด้านผู้รับบริการ คะแนนการแนะนำคนรู้จักและผู้อื่นให้มาใช้บริการสมิติเวช (Net Promoter Score) สูงถึง 96% จากเดิม 80% เท่านั้น คะแนนความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ Empathic score สูงถึง 4.85 จากเดิม 4.16

ด้านเจ้าหน้าที่องค์กร คะแนนความสุขที่ได้มาอยู่ร่วมกับองค์กรสมิติเวชสูงถึง 81% จากเดิม 65% โดยมาตรฐานการชี้วัดคะแนนความสุขสากลอยู่ที่ 65% รวมถึงการสนองต่อความต้องการของชุมชนด้วยการทำ CSR อย่างต่อเนื่อง

และการตอบโจทย์ผู้ถือหุ้น ซึ่งให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นทุกปีในด้านการสร้างคุณค่าต่อผู้รับบริการ สังคม และประเทศชาติ ทั้งหมดนี้ คือ การพลิกมิติใหม่ของกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวชและโรงพยาบาลบีเอ็นเอช เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเก่า

ก่อนหน้านี้สมิติเวชได้รับรางวัลโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาก้าวไกลที่สุดในประเทศ จากเวทีรางวัลระดับนานาชาติ Asian Hospital Management Awards (AHMA) รางวัลโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาก้าวไกลที่สุดในประเทศ (The Most Improved Hospital in Thailand) จาก Asian Hospital Management Awards (AHMA)