ประกวดสื่อ “ชาวต่างชาติกับการอนุรักษ์วิถีชุมชน”

คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการส่งเสริมภาพลักษณ์และการคุ้มครองผลประโยชน์ไทยในต่างประเทศ ในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ “ชาวต่างชาติกับการอนุรักษ์วิถีชุมชน” ประจำปี 2561 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

การประกวดผลิตสื่อประชาสัมพันธ์นี้ เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สร้างสรรค์และนำเสนอแนวความคิดที่สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยออกสู่สาธารณชนผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ไม่จำกัดประเภททั้งออฟไลน์และออนไลน์ และยังสนับสนุนให้เยาวชนได้มีพื้นที่ในการแสดงผลงานที่มีคุณภาพ สร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทย และนำเสนอสู่สังคมในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้มุมมองสายตาของชาวต่างประเทศทั่วโลก ที่มีต่อประเทศไทยมีทั้งเชิงชื่นชมหรือเชิงลบแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับหรือจากประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของไทย ดังนั้น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชน จะเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีต่อประเทศไทย โดยสะท้อนแนวทางการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งความรู้สังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และภูมิปัญญา

การประกวดการผลิตสื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย หัวข้อ “ชาวต่างชาติกับการอนุรักษ์วิถีชุมชน” เป็นกิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้มีโอกาสค้นคว้า สร้างสรรค์และนำเสนอแนวความคิดและเรื่องราวที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย และยังสนับสนุนให้เยาวชนได้มีพื้นที่ในการแสดงผลงานที่มีคุณภาพสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทย และนำเสนอสู่สังคมออนไลน์ในวงกว้าง

ปัจจุบัน การเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลสามารถใช้ช่องทางการสื่อสารหลากหลายรูปแบบสู่ผู้รับสาร โดยไม่จำกัดสถานที่ และ เวลา ดังนั้น การผลิตผลงานเพื่อเข้าประกวด จึงไม่จำกัดประเภทรูปแบบ แต่ต้องคำนึงว่า สื่อที่ผลิต สามารถนำมาใช้งานแบบ cross media ผ่านช่องทางหลากประเภทไม่ว่าจะเป็น Offline หรือ Online Channels เช่น YouTube, Twitter, Instagram, QR code, Innovative Media on Streetเป็นต้น

วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของไทย เป็นมรดกตกทอดอันทรงคุณค่าที่บรรพบุรุษได้สั่งสมความรู้และถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น นับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าคงไว้ซึ่งความภาคภูมิใจและอนุรักษ์ไว้ให้ยั่งยืน และควรค่าแก่การเผยแพร่เรื่องราวอันทรงคุณค่า

และเปี่ยมเสน่ห์ของมรดกวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของวิถีชีวิตและภูมิปัญญา ผ่านแง่มุมการดำเนินชีวิตของคนไทยที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะในด้านประเพณีไทย ศิลปะการแสดง งานช่างฝีมือ อาหารและกีฬา

วัฒนธรรม หมายถึงทุกสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม และยังหมายรวมถึงแบบแผนพฤติกรรมทั้งหมดของสังคมที่สืบทอดมานับตั้งแต่อดีตผ่านการเรียนรู้คิดค้น ดัดแปลงเพื่อสนองความต้องการและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ โดยมีวิวัฒนาการสืบทอดต่อกันมาอย่างมีแบบแผนเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงในสังคม

วิถีชีวิต หมายถึงแนวทางการดำเนินชีวิตของคนไทยตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย รวมถึงปัจจัยสี่ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต อันได้แก่ ที่อยู่อาศัย อาหารการกินเครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค นอกจากนี้วิถีชีวิตยังหมายรวมถึงความรู้เรื่องสังคมวัฒนธรรม ภูมิปัญญา การประพฤติปฏิบัติการศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ภูมิปัญญา หมายถึง องค์ความรู้ความสามารถและทักษะซึ่งเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้เลือกสรร ปรุงแต่ง พัฒนา ถ่ายทอดสืบต่อกันมาเพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย ภูมิปัญญาของไทยมีความเด่นชัดในหลายด้านทั้งด้านเกษตรกรรม ศิลปกรรม วรรณกรรมและภาษา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2561 และส่งผลงานเข้าประกวดได้ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/cfa.nla หรือติดต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สำนักกรรมาธิการ 2 เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ชั้น 12 ถนนประชาชื่น บางซื่อ กทม. 10800 โทรศัพท์ 02 831 9177 โทรสาร 02 831 9174