สสว. ผนึก ม.ศิลปากรหนุน SMEs กลุ่มดิจิทัลคอนเทนต์

สสว.เผยโครงการ “Digital Content Cluster Day” ที่ร่วมมือกับ ม.ศิลปากร ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี แสดงถึงความพร้อมของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย และเป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายดิจิทัลคอนเทนต์ ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs ปี 2561 พร้อมเปิดเวทีจับคู่เจรจาธุรกิจ คาดผลักดันให้อุตสาหกรรมเติบโตราว 100 ล้านบาท

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) ทางด้านดิจิทัลคอนเทนต์จัดทำโครงการ “Digital Content Cluster Day”

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคลัสเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นความเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เน้นการพัฒนาผู้ประกอบการในเครือข่ายให้มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ พร้อมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมไปถึงการพัฒนาช่องทางการตลาดในเชิงรุก

การดำเนินโครงการครั้งนี้มีผู้ประกอบเข้าร่วม 400 ราย มีทั้งในรูปแบบรายบุคคลและบริษัท นิติบุคคล ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าวยังเป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายดิจิทัลคอนเทนต์ ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561

ซึ่งผลการดำเนินงานนับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และถือเป็นการประกาศศักยภาพความพร้อมของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย และยังเป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อนำไปสู่ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคลัสเตอร์

ในการกำหนดกรอบและแนวทางการส่งเสริม SMEs ให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน อีกทั้งยังขานรับนโยบาย Thailand Digital ที่ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ในอนาคต

ผศ.สมศักดิ์ ชาติน้ำเพ็ชร คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า การจัดทำโครงการฯ เป็นการกระตุ้นความเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการ เน้นการพัฒนาผู้ประกอบการในเครือข่าย ให้มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ

รวมไปถึงการพัฒนาช่องทางการตลาดในเชิงรุกผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมกับสร้างการรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ของไทยให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ในฐานะสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาและผลิตบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมจึงให้ความสำคัญในการทำงานร่วมกันกับภาคธุรกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม

“ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นการผนึกพลังศักยภาพจากภาครัฐ และภาคการศึกษาในการสนับสนุน และส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย เพื่อจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นฐานสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศที่รัฐบาลให้การส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง”

ด้าน ผศ.ณัฐพร กาญจนภูมิ ผู้แทนคณะดำเนินงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า สำหรับผลการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมในโครงการครั้งนี้ตั้งแต่เริ่มมีการระดมความคิดเห็นของกลุ่มคน ในอุตสาหกรรมทั้งสามเครือข่าย โดยเน้นถึงการสร้างระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ (Business Ecosystems)

ทั้งนี้เพื่อสอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานส่งเสริมเครือข่ายผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม Character Licensing, Animation และ CG Service จึงได้มีการจัดกิจกรรมในการบ่มเพาะการจัดสัมมนา และเวิร์คชอป

การส่งเสริมทางการตลาดและการขยายเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ แต่ละกลุ่มโดยเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2561

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม AnimaCon Project Pitching โดยให้ผู้สร้างแอนิเมชันนำเสนอผลงานต่อ นักลงทุน สื่อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรม Business Matching เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย ผู้ประกอบการ Character licensing และCG Service

กับกลุ่มผู้ซื้อและกลุ่มอุตสาหกรรมข้างเคียงหรือต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าการนำเสนอผลงานและจับคู่เจรจาธุรกิจในกิจกรรมนี้จะกระตุ้นและต่อยอดให้เกิดเม็ดเงินในอุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

ทั้งนี้โครงการฯ ได้พัฒนา Digital Content Cluster ประกอบด้วย เครือข่ายอุตสาหกรรมลิขสิทธิ์ตัวละคร การสร้างแอนิเมชัน และด้านการให้บริการคอมพิวเตอร์กราฟิก ในรูปแบบกิจกรรม AnimaCon Project Pitching พัฒนาองค์ความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานแอนิเมชัน การเขียนบท โดยให้ผู้สร้างแอนิเมชันนำเสนอผลงานต่อนักลงทุน สื่อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และกิจกรรม BusinessMatching เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ Character licensing และ CG Service กับกลุ่มผู้ซื้อและกลุ่มอุตสาหกรรมข้างเคียงหรือต่อเนื่อง รวมถึงได้มีการจัดสัมมนา และจัดทำการ Web Portal และ Facebook เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์สร้างการเข้าถึงผู้ประกอบการ