สถิติร่วมมือ CAT ดันข้อมูลสำมะโนประชากรขึ้นบิ๊กดาต้า

แม้การเก็บข้อมูลของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปัจจุบันจะเป็นการเก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติบ้าง อัตโนมือบ้าง แต่ข้อมูลทุกอย่างที่รวบรวมได้จะเก็บไว้ในรูปแบบของดิจิทัลทั้งหมด เพื่อให้ง่ายต่อการดึงมาใช้ แต่ที่ผ่านมาการเก็บข้อมูลต่างๆ ยังถือว่าล่าช้าและเกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ไม่ทันกับยุค 4.0

ล่าสุดสถิติจึงได้ร่วมมือกับ CAT ในการจัดทำโครงการออกแบบและพัฒนาระบบสำรวจข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล Digital Survey เพิ่มประสิทธิภาพในการสำรวจและสำมะโนข้อมูล ก่อนจะต่อยอดไปสู่การบริหารจัดการข้อมูลในรูปแบบของบิ๊กดาต้าได้ในอนาคต

ความร่วมมือครั้งนี้ CAT จะดำเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบสำรวจในลักษณะ Conceptual Design เพื่อให้เห็นแนวคิดและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลรูปแบบใหม่ ซึ่งเมื่อผ่านการเห็นชอบจากสำนักงานสถิติแล้วจะได้จัดทำเป็นโปรแกรมประยุกต์เพื่อการใช้งาน ทั้งนี้จะนำบริการ Cloud Server ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอกับจำนวนผู้ใช้งานมาให้บริการด้วย เพื่อให้การใช้งานที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมกันในเวลาเดียวกันนั้นสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า สถิติมีความชำนาญด้านข้อมูล ส่วน CAT จะเชี่ยวชาญด้านเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย จึงเกิดเป็นความร่วมมือในการทำโครงการนำร่องในการออกแบบและพัฒนาระบบสำรวจข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล Digital survey

โดยจะเริ่มทำในปีงบประมาณ 2562 นี้ และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2563-2564 โดยจะเป็นในรูปแบบของ e-Survey ซึ่งจะทำให้บ้านที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตจะสามารถเข้าถึงแบบสอบถามได้ทันที โดยในเดือนหน้าจะได้จังหวัดนำร่องในโครงการดังกล่าว

“โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนารูปแบบการเก็บข้อมูลสำมะโนประชากรแบบเดิมให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และต้องสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปบูรณาการเชื่อมโยงและส่งเสริมให้เกิดการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนเพื่อตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

ซึ่งปัจจุบันสถิติมีการใช้งานด้านดิจิทัลแล้วประมาณ 10 โครงการ โดยได้เริ่มเรื่องของดิจิทัลมากกว่า 5 ปีแล้ว และคาดว่าในอีก 5 ปีข้างหน้างานของสถิติจะเข้าสู่รูปแบบของดิจิทัลประมาณ 70% เน้นการพัฒนาในรูปแบบของนำหัวใจหลักของงานจริงๆ มาเข้าสู่ดิจิทัล”

ด้านดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่า สำหรับโครงการนี้ CAT จะร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบสำรวจข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล

โดยนำเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้งานให้เกิดความเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์ (Mobile Application) ซึ่งจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสำรวจและสำมะโนข้อมูลต่างๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังจะช่วยรองรับการขยายผลไปยังภาคประชาชนในการเพิ่มปริมาณทีมงานในการลงพื้นที่สำรวจ ซึ่งจะส่งผลถึงการได้มาซึ่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มต้น

“CAT พร้อมที่จะนำทรัพยากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แพลตฟอร์มด้านคลาวด์ บิ๊กดาต้าแซนบ็อกซ์  รวมถึงความรู้ความสามารถของบุคลากรที่มีมาบูรณาการให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่

เพื่อขับเคลื่อนโครงการออกแบบและพัฒนาระบบสำรวจข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลที่ทั้งสองหน่วยงานมีความตั้งใจร่วมกันดำเนินการ ให้มีมาตรฐานและคุณภาพสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานในยุคดิจิทัลที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม”