ทีโอที จับมือมจธ.ดึงงานวิจัยมาต่อยอดนโยบาย ดิจิตอลไทยแลนด์ 4.0

ทีโอที จับมือมจธ.ดึงงานวิจัยบนหิ้งมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ เผยความร่วมมือดังกล่าว จะช่วยพัฒนานักศึกษาเข้าสู่อุตสาหกรรมนวัตกรรมดิจิทัล และเชื่อมโยงการเรียนการสอนงานวิจัยให้พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมบริการดิจิทัลและนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม มั่นใจจะเป็นต้นแบบในการพัฒนานำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิชาการมาต่อยอดใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์
นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิตอลเปลี่ยนไปเร็วมาก ประเทศไทยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแบบก้าวกระโดดสู่ความเป็นดิจิตอล ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ดิจิตอลในการขับเคลื่อน ล่าสุดจึงได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ความร่วมมือดังกล่าวจะก่อให้เกิดการสนับสนุนให้แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2560 – 2564) หรือดิจิตอลไทยแลนด์ สู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามนโยบายรัฐบาล โดยจะใช้จุดแข็งของ มจธ.ทางด้านการมีนักวิชาการ นักศึกษา และเครือข่ายจำนวนมาก ที่จะสามารถช่วยขับเคลื่อนนโยบาย 4.0 ได้ เช่น การดูแลการใช้งานโครงการเน็ตประชารัฐ ให้ชาวบ้าน เป็นต้น
นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที กล่าวว่า เราและมจธ.จะร่วมกันในการนำศักยภาพของทั้งสององค์กรมาเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอลให้เป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการพัฒนานำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิชาการมาต่อยอดใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เป็นการกระจายความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลนำประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ
“ความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ในภาพรวมของประเทศแล้ว ยังมีเป้าหมายเป็นการพัฒนาและเพิ่มความแข็งแกร่งในการให้บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันให้กับทีโอที เพื่อให้ก้าวสู่ธุรกิจบริการดิจิตอลตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
นอกจากนี้ยังจะเป็นการพัฒนาทุนมนุษย์สู่ดิจิตอล โดยการพัฒนาหลักสูตร สร้างองค์ความรู้ ทั้งในด้านระบบงาน กระบวนการในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ  การพัฒนา Software หรือ Application และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เชื่อมโยงกับตลาด นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพื่อต่อยอดตอบโจทย์กลุ่ม Startup ส่งเสริมให้เกิดการกระจายความเจริญด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ภูมิภาคในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ
รวมถึงการร่วมกันจัดตั้ง co-working space ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการ และแนวทางการประกอบธุรกิจปัจจุบันและอนาคต การสร้าง Roadmap งานวิจัยของกลุ่ม Startup เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับชุมชนและประชาชน
นายมนต์ชัย กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ยังจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และข้อมูลงานวิจัยระหว่างบุคลากรของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ทีโอที รวมถึงนักศึกษากลุ่ม Startup ที่มีแนวโน้มที่จะเริ่มกิจการทำธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยีที่เพิ่มโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้กับชุมชนและประชาชน และการจัดหลักสูตรในด้านดิจิทัลร่วมกันเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์
ด้านรศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวนี้ถือเป็นการนําเอาจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายมาร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่ง มจธ. มีความพร้อมทั้งในส่วนขององค์ความรู้และบุคลากรในการสนับสนุนความร่วมมือทางด้านวิชาการ งานวิจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การเรียนการสอนเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจ Start-up และ Digital Entrepreneur และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมงานของทีโอที
ทั้งนี้ตลอดเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมา มจธ.ได้ทำการพัฒนาทักษะและบ่มเพาะผู้ประกอบการระดับนักศึกษาและบุคลากร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีศักยภาพพร้อมเติบโตไปเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของสังคม ดังนั้นความร่วมมือดังกล่าว จะสามารถพัฒนานักศึกษาเข้าสู่อุตสาหกรรมนวัตกรรมดิจิทัล เชื่อมโยงการเรียนการสอนงานวิจัยให้พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมบริการดิจิทัลและนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมขยายฐานความร่วมมือและใช้ประโยชน์ Co-working space ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ