กสทช. จัดประชุมนานาชาติ กำหนดแนวทาง OTT อาเซียน

กสทช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ ดึงผู้เกี่ยวข้อง OTT และหน่วยงานกำกับดูแลจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ตบเท้าถกประเด็นกำกับดูแลกว่า100 ราย

​นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า การจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นผลจากหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ

ได้เห็นชอบร่วมกันในการประชุมสภาหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซียน หรือ ASEAN Telecommunications Regulators’ Council (ATRC) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ให้มีการเปิดเวทีเพื่อให้ผู้ลงทุนในโครงข่ายโทรคมนาคม ผู้ให้บริการ OTT และหน่วยงานกำกับดูแล ได้ร่วมหารือ และอภิปรายกันอย่างกว้างขวางในหลากหลายประเด็น

ซึ่งวัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อสนับสนุนกรอบความร่วมมือของอาเซียนในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ และกำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อรองรับบริการ OTT ในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต

โดยสำนักงาน กสทช. จะนำผลของการประชุมรายงานต่อที่ประชุม ATRC เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการกำหนดกรอบความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต

OTT

โดยการประชุมครั้งนี้ มีการหารือกันในหลายประเด็น เช่น ภาพรวมของบริการ OTT โอกาสทางธุรกิจ ผลกระทบต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ความท้าทายในเรื่องการกำกับดูแล และการคุ้มครองผู้บริโภค

โดยมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันในทุกประเด็น และมีผู้ดำเนินการประชุมคือ ดร.ปีเตอร์ เลิฟล็อค (Peter Lovelock) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจาก Technology Research Project Corporate (TRPC) มีประสบการณ์ตรงด้านโทรคมนาคมกว่า 25 ปี

​ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานกำกับดูแลของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งผู้เข้าร่วมงานในส่วนของผู้ให้บริการโทรคมนาคมของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และผู้ให้บริการ OTT ในภูมิภาคอาเซียน เช่น Line Netflix และ iFilx เป็นต้น

ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะนำไปสู่การร่วมกันสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับบริการ OTT โดยเฉพาะการให้บริการสื่อสารในลักษณะสื่อสังคมออนไลน์ หรือ Social Networking Service (SNS) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการลงทุนพร้อมทั้งให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการในภูมิภาคต่อไป