เน็ตประชารัฐ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เหนือ-ใต้-ออก-อีสาน-กลาง

นายกฯ เปิดใช้งาน เน็ตประชารัฐ ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักในการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อก้าวไปสู่โมเดลใหม่ “ประเทศไทย 4.0”ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีโดยรัฐบาลได้ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือโครงการเน็ตประชารัฐ เพื่อสร้างความเข้มแข็งจากภายใน สร้างโอกาส สร้างรายได้ ต่อยอดการใช้ประโยชน์ทั้งการศึกษา เศรษฐกิจ สาธารณสุข และสังคม

พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า จากนี้ไปประเทศไทยได้ก้าวสู่ประเทศดิจิทัลเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ ด้วยตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค โดยมีพรมแดนเชื่อมต่อกับประเทศเศรษฐกิจกิจสำคัญทั้งสิงคโปร์ มาเลเซีย จีน และเวียดนาม เป็นประตูสู่ประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา โดยนอกจากประเทศไทยกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมผ่านโครงการขนาดใหญ่เป็นถนนที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับนานาประเทศในภูมิภาค

อาทิ ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ หรือ North-South Economic Corridor ระเบียงเศรษฐกิจใต้ หรือ Southern Economic Corridor และระเบียงเศรษฐกิจ ตะวันออก-ตะวันตก หรือ East-West Economic Corridor แล้ววันนี้ ประเทศไทยได้ก้าวสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตที่สำคัญ

ด้วยโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม หรือโครงการเน็ตประชารัฐ ที่มีการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 24,700 หมู่บ้านสู่5 ภูมิภาคเหนือ-ใต้-ออก-อีสาน-กลาง ทั่วประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งจากภายในตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ทั้งนี้ โครงการเน็ตประชารัฐ เป็นการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (FTTx) ครอบคลุมหมู่บ้านเป้าหมายจำนวน 24,700 หมู่บ้าน ใน 77 จังหวัดทั่วประเทโดยรัฐบาลมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุนชุมชนทั่วประเทศในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เกิดประโยชน์เต็มศักยภาพ

ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และด้านบริการภาครัฐ และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้เติบโตจากการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ตั้งแต่ประกอบอาชีพ การเรียนรู้ ค้าขาย ทำมาหากินลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ไปจนถึงเพิ่มช่องทางการขาย เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายและเร็วขึ้น เพิ่มความสะดวก ลดเวลา ลดข้อจำกัด และเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้ในที่สุด “ทำน้อยแต่ได้มาก”

นำประเทศไทยไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและรอบด้าน เป็นสังคมไทย 4.0 มีความเท่าเทียมในสังคมเป็น คนไทย 4.0 ที่มีโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมเป็น เกษตรกร 4.0 เกษตรกรสมัยใหม่ Smart Farmers ที่บริหารจัดการดี ต้นทุนการผลิตต่ำ เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรจากการแปรรูป

เป็น SME 4.0 ที่มีความสามารถทางการค้าขาย เข้าถึงตลาดในประเทศ ตลาดอาเซียน และตลาดโลก และเกิด จังหวัด 4.0 ที่มีการกระจายความเจริญทั่วประเทศ เศรษฐกิจขยายตัว ชุมชนเข้มแข็งนำคนกล้าคืนถิ่นฐานบ้านเกิด

เน็ตประชารัฐ

ทั้งนี้ ปัจจุบัน เน็ตประชารัฐได้ติดตั้งแล้วเสร็จจำนวน 16,375 หมู่บ้าน (ณ 26 กันยายน 2560) คิดเป็นร้อยละ 66.29 แบ่งเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 13,435 หมู่บ้าน ติดตั้งแล้วเสร็จ 9,007 หมู่บ้านภาคเหนือ จำนวน 4,398 หมู่บ้าน ติดตั้งแล้วเสร็จ 2,761หมู่บ้านภาคใต้ จำนวน 4,398 หมู่บ้าน ติดตั้งแล้วเสร็จ 2,287 หมู่บ้านภาคกลาง จำนวน 2,072 หมู่บ้าน ติดตั้งแล้วเสร็จ 1,348 หมู่บ้าน ภาคตะวันออก จำนวน 1,542 หมู่บ้าน ติดตั้งแล้วเสร็จ 913 หมู่บ้านกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 81 หมู่บ้าน ติดตั้งแล้วเสร็จ 59 หมู่บ้าน