กสทช. เล็งจัดอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและกฎระเบียบโทรคมนาคม ยกระดับอาเซียน

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงาน กสทช. ร่วมมือกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมัลติมีเดียแห่งมาเลเซีย (Multimedia University หรือ MMU) สำนักงานคณะกรรมการกิจการการสื่อสารและมัลติมีเดียแห่งมาเลเซีย (Malaysian Communications & Multimedia Commission หรือ MCMC) และจีเอ็สเอ็มเอ (GSMA)

จัดฝึกอบรมระดับผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและกฎระเบียบโทรคมนาคมหลอมรวมสำหรับประเทศในภูมิภาคอาเซียน หรือ Converged Telecommunications Policy and Regulations (CTPR) Master Class for ASEAN Countries ซึ่งเป็นหลักสูตรการอบรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดกฎระเบียบและนโยบายในอุตสาหกรรมการสื่อสารและสื่อผสม ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนไปของเทคโนโลยี การใช้งานสื่อดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น และการพัฒนาในระดับประเทศ

พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ประธาน กสทช. กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารด้านอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับกิจการไอซีทีและกิจการกระจายเสียง ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทางโทรคมนาคม รวมถึงนักวิชาการจากประเทศไทยกลุ่มอาเซียนและเอเชียแปซิฟิค ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนทิศทางการกำหนดนโยบายและกฎระเบียบโทรคมนาคม และความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยในโลกออนไลน์

อีกทั้งยังได้ร่วมฝึกอบรมในเชิงปฏิบัติการทางด้านการบริหารจัดการและการประมูลคลื่นความถี่ของโครงข่ายเทคโนโลยี 5G ด้าน Internet of Things (IOT) และยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทย (Digital Thailand) รวมถึงกลยุทธ์และนวัตกรรมธุรกิจโทรคมนาคมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เช่น บริการทางการเงินบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Money) และยังได้เข้าร่วมชมกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยอีกด้วย

“ผมหวังว่าการอบรมครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะได้เรียนรู้และแบ่งปันแนวคิดประเด็นสำคัญซึ่งกันและกัน ที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลในการกำกับดูแลและการออกกฎระเบียบควบคุม เพื่อให้ทุกอย่างสอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐาน” พล.อ.อ ธเรศ กล่าว

ดาโต๊ะ ซรี ฮาลิม เชฟี ประธานสำนักงานคณะกรรมการกิจการการสื่อสารและมัลติมีเดียแห่งมาเลเซีย (Malaysian Communications & Multimedia Commission หรือ MCMC) กล่าวว่า การฝึกอบรมจะสอดคล้องกับกลยุทธ์ในแผนแม่บท ASEAN ICT Masterplan 2020 ซึ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของอุตสาหกรรม และเน้นให้เห็นมุมมองการกำหนดนโยบายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้ชัดเจนขึ้น เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและมัลติมีเดีย

ศาสตราจารย์ ดาโต๊ะ ดร.อาห์หมัด ราฟี โมฮาเหม็ด อีแช็ก อธิการบดีมหาวิทยาลัยมัลติมีเดียแห่งมาเลเซีย (Multimedia University หรือ MMU) กล่าวว่า การฝึกอบรมครั้งนี้จะเป็นศูนย์รวมให้เพื่อนร่วมอุตสาหกรรมได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ในโลกแห่งการสื่อสาร ไอซีที และโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้เห็นวิสัยทัศน์ของวงการโทรคมนาคมมากขึ้น

ด้าน มิสเอ็มมานูเอลลา เล็คซี่ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะ จีเอสเอ็มเอ (GSMA) กล่าวว่า จะนำมุมมองจากระดับโลกมาสู่การฝึกอบรม ผ่านโครงการเสริมสร้างความสามารถขององค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้ ตลาด และการแข่งขันในยุคดิจิทัล

ศาสตรารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นโอกาสที่บุคลากรในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในอาเซียนจะได้พัฒนาขีดความสามารถ โดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะพูดถึงนโยบายและกฎระเบียบในเศรษฐกิจดิจิทัล การประมูลคลื่นความถี่ แนวโน้มเทคโนโลยีเครือข่ายและนวัตกรรมสำหรับธุรกิจโทรคมนาคมนี้ด้วย