เชลล์เปิด Drop Off รวมขยะอันตรายในสถานีบริการน้ำมัน

เชลล์จับมือกรุงเทพมหานครเปิดจุดทิ้งของเสียเฉพาะ (Drop Off) ส่งเสริมให้ประชาชนแยกทิ้งขยะอันตรายพร้อมรณรงค์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทิ้งขยะ ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ “สถานีบริการน้ำมันรวบรวมขยะอันตราย ณ สถานีบริการน้ำมันเชลล์” โดยได้วางจุดดังกล่าวในเขตกรุงเทพมหานครกว่า 106 สถานี เพื่อให้ทางกรุงเทพมหานครนำไปจัดเก็บรวบรวมและกำจัดอย่างถูกต้อง

Drop Off มีการตั้งถังรองรับขยะ 3 ประเภทในสถานีบริการน้ำมันเชลล์ ได้แก่ ถังขยะรีไซเคิล-สีเหลือง สำหรับขยะประเภท กระดาษ กระป๋อง ขวดพลาสติก ถังขยะทั่วไป-สีน้ำเงิน สำหรับขยะประเภทถุงพลาสติก ห่อพลาสติกและกล่องเครื่องดื่ม และถังขยะอันตราย-สีส้ม สำหรับขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ กระป๋องยาฆ่าแมลง ยาหมดอายุ ขวดเครื่องสำอาง และขวดน้ำยาทำความสะอาด โดยขยะดังกล่าวต้องเป็นขยะจากครัวเรือนของประชาชนเท่านั้น

นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ รองประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนแยกทิ้งขยะอันตรายออกจากขยะครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะช่วยรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปแยกขยะให้เป็นกิจวัตรประจำวันเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม

อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทิ้งขยะของประชาชนให้ถูกวิธีในระยะยาว ลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่สวยงามต่อไป

“การร่วมมือกับกรุงเทพมหานครสนับสนุนโครงการสถานีบริการน้ำมันรวบรวมขยะอันตราย เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปนเปื้อนของสารพิษจากขยะอันตรายสู่สิ่งแวดล้อม นับเป็นหนึ่งในพันธกิจของเชลล์ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์เพื่อให้สังคมและชุมชนข้างเคียงสถานีบริการน้ำมันเชลล์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของเชลล์ในการมุ่งเติมสุขให้ทุกชีวิต หรือ Making Life’s Journey Better”

ด้านนายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และประธานเปิดโครงการสถานีบริการน้ำมันรวบรวมขยะอันตราย กล่าวว่า ขยะมูลฝอยถือเป็นปัญหาที่ค่อนข้างรุนแรงสำหรับเมืองใหญ่ๆ

โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งปัญหานี้ได้ส่งผลกระทบต่อทั้งสภาพแวดล้อมทางตรงและทางอ้อม นำมาซึ่งการปนเปื้อนขยะตามพื้นดิน แหล่งน้ำและอากาศ ก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบขึ้นในสังคม และท้ายที่สุดก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชนในระยะยาวได้

การร่วมมือกันครั้งนี้นอกเหนือจากเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ร่วมในการส่งเสริมการแยกขยะแล้ว ยังช่วยรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะในระบบ อันจะทำให้บ้านเมืองของเราสะอาด เป็นระบบระเบียบ และสวยงามอย่างยั่งยืน