DGA เร่งพัฒนา Data Analytics ดันไทยสู่สังคมแห่งข้อมูล

DGA พัฒนาระบบ Data Analytics เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ตอบโจทย์ National e-payment ที่ภาครัฐจะต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูลตามแนวคิดรัฐบาลดิจิทัล เพิ่มความสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงให้กับประชาชน เชื่อมโยงข้อมูลให้เกิดการเปิดเผยสู่สาธารณะได้สู่การเป็น Open Data ของประเทศในอนาคต

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA กล่าวว่า ปี 2561 – 2562 จะเป็นปีแห่งข้อมูลอย่างแท้จริง เนื่องด้วยข้อมูลต่าง ๆ จะหลั่งไหลมาอย่างมากมาย ในบางกรณีอาจไม่ใช่แค่ข้อมูลจากฐานข้อมูล หากแต่เป็นข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง เช่น ข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย หรือจากเซ็นเซอร์ เป็นต้น

อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data โดยความสำคัญของนโยบายนี้ คือ การยกระดับฐานข้อมูลภาครัฐที่มีกว่า 800 ฐานข้อมูล ให้เพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างกันและเป็นปัจจุบันให้มากขึ้น อาทิ ข้อมูลประชากรรายจังหวัด แทนที่จะเป็นรายปี

ดังนั้นการใช้การวิเคราะห์ของข้อมูล หรือ Data Analytics จึงเป็นสิ่งสำคัญ ในการบริการจัดการข้อมูลให้กลายเป็นข้อมูลดิจิทัล เพื่อที่จะสามารถทำธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ ที่มีมูลค่าสูงและนำไปต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำมาใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการวางแผน การวางนโยบายต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

รวมทั้งยังตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านต่าง ๆ อย่างทันท่วงทีถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่ข้อมูลสถิติ หากแต่เป็นข้อมูลในแบบรายการ หรือ Transaction นอกจากนี้ด้วยการบริการจัดการข้อมูลดังกล่าวยังจะทำให้ฐานข้อมูลจำนวนมากที่จะสามารถเปิดเผยสู่สาธารณะได้ สู่การพัฒนาประเทศผ่านระบบ Open Data ที่ขับเคลื่อนแบบโลกดิจิทัล

Advertisements

ปี 2561 ถือเป็นปีที่มีโครงการไอทีของภาครัฐใหญ่ ๆ หลายโครงการ มีการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ที่เห็นผลเป็นรูปธรรมหลายเรื่อง เช่น โครงการ National e-payment ที่ประชาชนได้สัมผัสกับแนวทางใหม่ในการจ่ายเงินโดยใช้ QR Code

ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน และ โครงการเน็ตประชารัฐที่ได้วางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปกว่า 24,000 หมู่บ้านทั่วประเทศ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทำให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นต้น