ดีป้า เปิดสาขาพิษณุโลกเชื่อมเครือข่ายธุรกิจดิจิทัลอินโดจีน พม่า และจีน

ดีป้า เปิดสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก การเปิดตัวครั้งนี้นับเป็นการวางแม่ข่ายภาคเหนือที่จะดูแล 9 จังหวัด ที่จะเชื่อมเครือข่ายธุรกิจดิจิทัลเพื่อนบ้าน อินโดจีน พม่าและจีน

นายมีธรรม ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวว่า ในปีนี้ดีป้าได้ทำการเปิดสำนักงานฯ เพิ่ม 4 สาขา ได้แก่ ภาคใต้ตอนล่างที่จังหวัดสงขลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จังหวัดอุบลราชธานี ภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรีและภาคเหนือตอนล่างที่จังหวัดพิษณุโลก

มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจังหวัดพิษณุโลกจะเป็นแม่ข่ายภาคเหนือตอนล่างดูแล 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานีและอุตรดิตถ์

จังหวัดพิษณุโลกมีความเหมาะสมในการจัดตั้งสำนักงานฯ สาขาภาคเหนือตอนล่าง เนื่องจากเป็นจังหวัดที่อยู่ในแผนภาคที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางการค้า การบริการธุรกิจสุขภาพ การศึกษา และธุรกิจด้านดิจิทัล

ในด้านเศรษฐกิจจะเห็นว่าจังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีการตั้งอยู่ในจุดตัดระหว่างเส้นทางการคมนาคมระหว่างอินโดจีนตอนเหนือและพม่า กับเส้นทางคมนาคมจากจีนตอนใต้สู่กรุงเทพฯ ที่น่าจะทำให้พิษณุโลกเป็นศูนย์รวมการคมนาคมในระดับภูมิภาคที่ใหญ่ขึ้น

Advertisements

อีกทั้งการขยายตัวของวิสาหกิจชุมชนก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีสนามบินพาณิชย์ และ มีศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจและการลงทุน (บีโอไอ) ตลอดจนหน่วยงานพันธมิตรที่สำคัญ ที่เราจะบูรณาการขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กันได้

“การดำเนินงานจะเป็นลักษณะ Digital One Stop Service (DOSS) ให้คำปรึกษา และคำแนะนำแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัล หรือ SME เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจ

และเป็นช่องทางการดำเนินธุรกิจโดยบริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ทั้งการพัฒนาการธุรกิจและการขยายกิจการให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินพันธมิตร ให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนให้บริการข้อมูล การสนับสนุนให้ SME นำนวัตกรรมดิจิทัลไปประยุกต์ใช้”

นายมีธรรม กล่าวว่า ดีป้าเป็นหน่วยงานที่ภารกิจหลักในการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล โดยการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและสังคม ตลอดจนการพัฒนากำลังคนดิจิทัล เพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสร้างผลกระทบต่อสังคมได้

นอกจากนี้ดีป้ายังเล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย ให้สามารถเปลี่ยนผ่านและปรับธุรกิจเข้าสู่ยุคที่ดิจิทัล การทำงานจึงต้องมีความคล่องตัว จำเป็นต้องกระจายการให้บริการสู่ภูมิภาค

ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การเปิดสำนักงานที่จังหวัดพิษณุโลกในครั้งนี้ คาดหวังว่าดีป้าจะมาช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงการสร้างระบบนิเวศน์ในพื้นที่ให้เกิดการยอมรับการตระหนัก การเรียนรู้ในเรื่องนวัตกรรมใหม่ ๆ

เพื่อรองรับ สังคมดิจิทัล ที่จะเข้ามาขับเคลื่อนในการเป็นสมาร์ทซิตี้ ผ่านเป้าหมายส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้อย่างสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด