CAT ร่วมสนับสนุน ‘อู่ตะเภา’ สู่ท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ

การท่าอากาศยานอู่ตะเภาและ กสท โทรคมนาคม ลงนามความร่วมมือในการบริหารจัดการระบบโครงข่ายใยแก้วนำแสง และการให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต ตลอดจนการจัดการโครงข่ายการให้บริการด้านสื่อสารข้อมูลภายในพื้นที่รับผิดชอบของการท่าอากาศยาน อู่ตะเภา ณ อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา

พลเรือตรี ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กล่าวว่า การพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาในครั้งนี้นับเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยาน เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้โดยสาร การขนส่งสินค้า และเที่ยวบินที่คาดว่าเพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคต

และถือเป็นการเชื่อมโยงการขนส่งผู้โดยสารกับท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งนี้เมื่อการดำเนินงานแล้วเสร็จจะช่วยส่งผลให้ท่าอากาศยาน อู่ตะเภา กลายเป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ ซึ่งจะสามารถยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางทางการบินของภูมิภาค (Aviation Hub) ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

ด้านพันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของ CAT ที่มีโอกาสได้เข้าร่วมกับกองทัพเรือพัฒนาศักยภาพการให้บริการของสนามบินอู่ตะเภาให้สามารถยกระดับขึ้นสู่การเป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้

ซึ่ง CAT พร้อมที่จะนำระบบโครงข่ายใยแก้วนำแสง รวมถึงระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ตลอดจนความรู้ความสามารถของบุคลากรและทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ มาให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ต และบริการด้านสื่อสารข้อมูลในพื้นที่โดยรอบของสนามบินอู่ตะเภาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด