ทีซีซีเทค ชูผู้เชี่ยวชาญได้มาตรฐาน Uptime Institute ถึง 3 ด้าน จัดการศูนย์ข้อมูล

Hits: 327

ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) ประกาศความสำเร็จยกระดับมาตรฐานดาต้าเซ็นเตอร์ของประเทศไทย มีบุคลากรผ่านการรับรอง Accredited Operations Specialist (AOS) จากสถาบัน Uptime Institute องค์กรที่มีชื่อเสียงระดับโลก ที่เป็นกลางกับหน้าที่หลักในการสร้างและบริหารจัดการระดับมาตรฐานด้านการออกแบบดาต้าเซ็นเตอร์ การก่อสร้าง การพัฒนาปฏิบัติการของดาต้าเซ็นเตอร์ สู่ความยั่งยืนพร้อมกับการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการและระบบปฏิบัติการ

นายวรดิษฐ์ วิญญรัตน์ กรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี เปิดเผยว่า บุคคลากรของเรามีความมุ่งมั่นในการผ่านการรับรองจากสถาบัน Uptime Institute ซึ่งประกอบด้วย 1.การรับรอง Accredited Operations Specialist (AOS) 2.การรับรอง Accredited Tier Designer (ATD) และ 3.การรับรอง Accredited Tier Specialist (ATS)

ทำให้ในวันนี้ทีซีซี เทคโนโลยีเป็นดาต้าเซ็นเตอร์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผู้ชำนาญการดาต้าเซ็นเตอร์ทั้ง 3 ด้านในแห่งเดียว ถือได้ว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานดาต้าเซ็นเตอร์ของประเทศ การบรรลุเป้าหมายในครั้งนี้เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพของดาต้าเซ็นเตอร์

ช่วยตอบสนองความต้องการของธุรกิจที่ระบบต้องดำเนินอย่างต่อเนื่อง (Mission-Critical Business) อีกทั้งเพิ่มมูลค่าด้านประสิทธิภาพและการบริการของดาต้าเซ็นเตอร์ ประสบการณ์อันยาวนานถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ ที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับการบริการลูกค้าได้”

โดยการรับรอง AOS แสดงให้เห็นศักยภาพของดาต้าเซ็นเตอร์รวมถึงบุคลากรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการและดูแลระบบปฏิบัติการทรัพยากรอุปกรณ์หลักภายในดาต้าเซ็นเตอร์ในแต่ละวัน ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจที่ระบบหัวใจองค์กรที่ต้องดำเนินอย่างต่อเนื่อง (Mission-Critical Business) ซึ่งดาต้าเซ็นเตอร์ที่มีศักยภาพจะส่งผลให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างราบรื่น การบริหารความเสี่ยงที่ดี และความน่าเชื่อถือขององค์กรต่อกลุ่มลูกค้า

การได้รับการรับรอง AOS เป็นการยืนยันความพร้อมด้านการจัดการ ด้วยความชำนาญเชิงลึกและองค์ความรู้รอบด้าน โดยได้รับการรับรองถึง 3 ด้านได้แก่

  1. Accredited Tier Designer (ATD) การรับรองด้านความสามารถในการออกแบบดาต้าเซ็นเตอร์ (Design) โดยผู้ที่ผ่านการรับรองสามารถประยุกต์ใช้การกำหนดระดับและมาตรฐานต่างๆ ในการออกแบบดาต้าเซ็นเตอร์เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด เกิดประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด
  2. Accredited Tier Specialist (ATS) การรับรองด้านความสามารถในการบริหารจัดการและการดูแลบำรุงรักษาดาต้าเซ็นเตอร์ การวางแผนด้านทรัพยากรของอุปกรณ์หลักและบุคลากร และสร้างวิธีปฏิบัติอันเป็นเลิศ (Best Practice) ได้แก่กระบวนการ (Process) ขั้นตอน (Procedure) บุคลากรที่ปฏิบัติการภายในดาต้าเซ็นเตอร์ (People) สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
  3. Accredited Operations Specialist (AOS) การรับรองด้านความสามารถในการเข้าใจแนวคิดและหลักเกณฑ์เพื่อระบบบริหารจัดการทรัพยากรอุปกรณ์หลักและระบบปฏิบัติการที่มีมาตรฐานระดับโลกสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ที่ให้บริการธุรกิจที่ระบบต้องดำเนินอย่างต่อเนื่อง (Mission-Critical Business)
ทั้งนี้บุคลากรของทีซีซีเทคที่ผ่านการรับรองมาตรฐานดาต้าเซ็นเตอร์จากสถาบัน Uptime Institute ในสามด้าน ประกอบด้วย
  1. นายทิวา เพ็ชรรัตน์ Data Center Operation Director: Accredited Tier Designer (ATD)
  2. นายสมเกียรติ ฉัตรเจริญไพศาล Senior Data Center Manager: Accredited Tier Specialist (ATS)
  3. นายประจักษ์ สอนลา Data Center Manager: Accredited Operations Specialist (AOS)