TOT Young Club ต่อยอดเน็ตประชารัฐสอนเด็กหัดขายออนไลน์

ทีโอทีเปิดโครงการ “TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บมจ.ทีโอที องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย จ.ร้อยเอ็ด โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี เน้นการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ต้นกล้าประชารัฐ

และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในการใช้ประโยชน์นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสนับสนุนขยายตลาดให้กับชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและสร้างรายได้

โครงการนี้ได้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 มีชุมชนเข้าร่วมแล้ว 48 แห่งทั่วประเทศ โดย ทีโอที ได้ต่อยอดและสนับสนุนองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยเฉพาะด้านไอที รวมถึงปี 2561 ทีโอที ได้พัฒนาระบบ TYC e-Commerce ซึ่งจะเป็นออนไลน์ช็อปปิ้งที่สมบูรณ์แบบเพื่อขยายตลาดชุมชนสู่ตลาดออนไลน์

รวมถึงการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับธนาคารออมสิน เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ในด้านวิธีการการบริหาร ด้านการเงินให้กับวิสาหกิจชุมชน และการนำคิวอาร์โค้ดมาเป็นเครื่องมือในการรับชำระเงินเพื่อเพิ่มความสะดวกในการให้บริการของร้านค้า สำหรับปี 2561 ทีโอที ตั้งเป้าขยายชุมชนเพิ่มขึ้น จำนวน 11 ซึ่งชนหนองมะแซว นับเป็นชุมชนแห่งที่ 2 สำหรับชุมชนใหม่ในปีนี้

นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club กล่าวว่า โครงการ TOT Young Club เป็นหนึ่งในกิจกรรมความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ ทีโอที ในด้านการศึกษา

โดยโครงการฯ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน ให้มีความรู้และทักษะด้านไอซีที และนำไปช่วยสนับสนุนชุมชนให้เข็มแข็ง รวมถึงเพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้เยาวชนไทยเป็นต้นกล้าประชารัฐที่จะเติบโตเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัลในอนาคต

สำหรับในปีนี้ทีโอทีได้พัฒนารูปแบบของโครงการฯ โดยเยาวชนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะเป็นพื้นที่หมู่บ้านที่ได้ขยายติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตามโครงการเน็ตประชารัฐ 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เพื่อให้ชุมชนมีการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาล โดยนำไอซีที ในการทำตลาดออนไลน์ผ่าน TYC e-Commerce เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0

มีเป้าหมายสำคัญในการที่จะสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งโดย ทีโอที และหน่วยงานพันธมิตรที่ MOU ร่วมกันจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับเยาวชน และผู้ประกอบการในชุมชนได้พัฒนาศักยภาพและเติบโตด้วยตนเอง

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ความร่วมมือกับทีโอทีในครั้งนี้ก่อให้เกิดนวัตกรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 โดยส่วนราชการในท้องถิ่นทั้งโรงเรียน ชุมชน ได้ร่วมในการผลักดันชุมชนหนองมะแซว จ.ร้อยเอ็ด ให้เข็มแข็งสร้างเศรษฐกิจจากภายในประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ซึ่งนับเป็นภารกิจหลักของจังหวัดร้อยเอ็ด ในการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เติบโตโดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และแปรรูปผลิตภัณฑ์ขยายตลาดสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยอำเภอธวัชบุรี มีความโดดเด่นในด้านสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

อาทิ โบราณสถานปรางค์กู่หรือปราสาทหนองภู่ที่มีลักษณะสำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยเป็นกลุ่มอาคารที่มีลักษณะแบบเดียวกับอาคารที่เชื่อกันว่า เป็นอโรคยาศาล ตามที่ปรากฏในจารึกขอมโบราณ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย บ้านนิเวศน์ ที่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งน้ำที่สำคัญของอำเภอธวัชบุรี

โดยมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นชื่อของชุมชน ได้แก่ เครื่องหนัง ปล้าบอง และผ้าไหมสาเกตุมีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น โดยนำลายมัดหมี่พื้นบ้าน 5 ลาย ทอต่อกันในผ้าผืนเดียว และแต่ละลายจะทอคั่นด้วยผ้าสีพื้นสีดอกอินทนิลบก (สีชมพูอมม่วง) ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด