TOT Young Club หนุนหมู่บ้านจักสาน “บางเจ้าฉ่า” รักษ์สิ่งแวดล้อม

ทีโอที จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม TOT Young Club ด้วยการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้ชุมชนบางเจ้าฉ่า จ.อ่างทอง ซึ่งเป็นหมู่บ้านจักสานด้วยไม้ไผ่ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ความละเอียดประณีตสวยงาม

และได้พัฒนามาเป็นงานฝีมือตามความต้องการของตลาดทั้งในและประเทศสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน พร้อมนำระบบตลาดออนไลน์ TOT e-Commerce มาบริหารเพื่อพัฒนาชุมชนไปสู่วิสาหกิจชุมชน 4.0 มาพัฒนาศักยภาพ

นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club กล่าวว่า โครงการ TOT Young Club เป็นกิจกรรม CSR ด้านการศึกษาของ

ทีโอที มีเป้าหมายสำคัญในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดย ทีโอที จะนำศักยภาพด้านโทรคมนาคมขององค์กร มาจัดระบบงานเพื่อให้ชุมชนได้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ และการสนับสนุนการอบรมและการดำเนินงานของกลุ่มเยาวชนและกลุ่มร้านค้าหรือชุมชนในเขตเทศบาลในพื้นที่

รวมถึงการนำระบบตลาดออนไลน์ TOT e-Commerce มาบริหารเพื่อพัฒนาชุมชนไปสู่วิสาหกิจชุมชน 4.0 สามารถสร้างเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า จะมีบทบาทสำคัญในการให้กลุ่มร้านคา

Advertisements

และชุมชนในเขตเทศกาลมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนกิจกรรมของโครงการ TOT Young Club และวิทยาลัยการอาชีพอำเภอโพธิ์ทอง ได้สนับสนุนเป็นที่ปรึกษาของชุมชนในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่กับกับไอซีที รวมถึงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการและการผลิตของชุมชน

“โครงการ TOT Young Club เป็นการปูพื้นฐานให้เยาวชนไทยเป็นต้นกล้าประชารัฐที่จะเติบโตเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัลในอนาคต ซึ่งปี 2561 ทีโอที ได้พัฒนารูปแบบของโครงการฯ โดยเยาวชนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะเป็นพื้นที่หมู่บ้านที่ได้ขยายติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ตามโครงการเน็ตประชารัฐ 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อให้ชุมชนมีการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาล โดยนำไอซีที ในการทำตลาดออนไลน์ผ่าน TYC e-Commerce

ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะขยายตลาดออนไลน์ให้กับชุมชนบางเจ้าฉ่าที่ไม่เพียงสร้างรายได้แต่จะเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างคุณค่าของงานหัตกรรมของจังหวัดอ่างทอง

ทั้งนี้ในปี 2561 ทีโอที ตั้งเป้าขยายชุมชนใหม่เพิ่มขึ้น จำนวน 11 ซึ่งชุมชนบางเจ้าฉ่า จ.อ่างทอง นับเป็นชุมชนใหม่แห่งที่ 4 โดยการลงนามความร่วมมือผู้ลงนามประกอบด้วย นายเกรียงเดช ลิมปอารยะกุล ผู้จัดการฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1.2 บมจ.ทีโอที

นายไพรัตน์ รุ่งสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่าและนายไพฑูรย์ สังข์สวัสดิ์ รองผู้อำนายการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนายการวิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง

ด้านนายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า จังหวัดอ่างทองเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญของประเทศ โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือข้าวที่ส่งไปขายในต่างประเทศเป็นอันดับหนึ่ง

นอกจากนี้อ่างทองยังมีความโดดเด่นในด้านหัตถกรรมท้องถิ่นโดยเฉพาะเครื่องจักรสานเครื่องหวายและไม้ไผ่ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ความละเอียดประณีตสวยงาม

โดยชุมชนได้พัฒนามาเป็นงานฝีมือตามความต้องการของตลาดทั้งในและประเทศ ซึ่งความร่วมมือระหว่างส่วนราชการในท้องถิ่นชุมชนบางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ทั้ง อบต. โรงเรียน ชุมชน และสถาบันการเงิน