ไปรษณีย์ไทย จับมือ ‘RUN’ ยกระดับระบบงานไปรษณีย์ครบวงจร

ไปรษณีย์ไทย พร้อมเพิ่มขีดความสามารถด้วยการจับมือกับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย Research University Network : RUN เตรียมการศึกษาและพัฒนางานวิจัยด้านระบบขนส่งและโลจิสติกส์ร่วมกัน ทั้งระบบปฏิบัติงานภายในที่ทำการไปรษณีย์และศูนย์ไปรษณีย์

ระบบการจัดการการขนส่ง ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้สามารถรองรับการเติบโตของปริมาณงานสินค้าอีคอมเมิร์ซและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (EEC)

การวิจัยดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการ “การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่เหมาะสม” เพื่อยกระดับระบบงานไปรษณีย์แบบครบวงจร เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจขนส่ง มีศักยภาพในการรองรับปริมาณงานธุรกิจอีคอมเมิร์ซและพื้นที่อีอีซี

รวมไปถึงมีความพร้อมในการให้บริการ ผ่านกระบวนการวิจัยปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานไปรษณีย์ในมิติต่างๆ การแลกเปลี่ยนและใช้ทรัพยากรและการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีสู่ภาคบริการ

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า การจับมือเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) ถือเป็นการยกระดับระบบงานไปรษณีย์แบบครบวงจร ภายใต้โครงการ “การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่เหมาะสม”

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถกระบวนการทำงานของไปรษณีย์ไทยให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผ่านการศึกษาและพัฒนางานวิจัยด้านระบบขนส่งและโลจิสติกส์ร่วมกัน ครอบคลุมทั้งระบบปฏิบัติงานภายในที่ทำการไปรษณีย์และศูนย์ไปรษณีย์ ระบบการจัดการการขนส่ง ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังมุ่งเสริมศักยภาพบุคลากรในระบบปฏิบัติการ ทั้งด้านรับฝาก ส่งต่อ และนําจ่าย ให้สามารถรองรับการเติบโตของปริมาณงานสินค้าอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) รวมถึงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Border Area) และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (EEC)

เพื่อเตรียมพร้อมให้ไปรษณีย์ไทย สามารถแข่งขันกับคู่แข่ง และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้ในระยะยาว เพื่อตอกย้ำเบอร์หนึ่งด้านธุรกิจขนส่งของประเทศไทย ในฐานะไปรษณีย์ไทย…เครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทย นางสมร กล่าว

ด้าน ศ.นพ.ดร.มงคล เตชะกำพุ ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือในโครงการดังกล่าว มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยเพื่อยกระดับระบบขนส่งและโลจิสติกส์เป็นหลัก ผ่านการศึกษาวิจัยร่วมกันระหว่างบุคลากรสองหน่วยงาน

ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานไปรษณีย์ไทยในมิติต่างๆ การแลกเปลี่ยนและใช้ทรัพยากร และ การถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีสู่ภาคบริการ เป็นต้น ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นระยะเวลา 3 ปี

RUN เป็นโครงการที่ผนึกเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่าง 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตรศาสตร์ ขอนแก่น เชียงใหม่ นเรศวร และสงขลานครินทร์ สู่การสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอาเซียนใน 9 กลุ่มคลัสเตอร์

ประกอบด้วย คลัสเตอร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คลัสเตอร์โลจิสติกส์ คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร คลัสเตอร์อาเซียน คลัสเตอร์หุ่นยนต์ คลัสเตอร์พลังงาน คลัสเตอร์ดิจิทัล คลัสเตอร์สุขภาพ และคลัสเตอร์วัสดุศาสตร์