กสอ. ประกาศรางวัล NEC Award 61 พร้อมเดินหน้าสานต่อความสำเร็จ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ประกาศรายชื่อ 6 ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล NEC Award ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ( New Entrepreneurs Creations : NEC )”

พร้อมเดินหน้าผลักดัน ผู้ประกอบการทั่วประเทศให้เติบโต ด้วยมาตรฐานการผลิตที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย พร้อมการเติบโตแบบยั่งยืน ด้วยความมีประสิทธิภาพขององค์กร ในยุคอุตสาหกรรม 4.0

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า โครงการ NEC เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2545 และดำเนินงานต่อเนื่อง มาจนถึงปัจจุบันมีผู้ผ่านกระบวนการสร้างผู้ประกอบการใหม่ เป็นจำนวนกว่า 75,000 ราย และสามารถจัดตั้ง/ขยายธุรกิจได้แล้วจำนวน 30,515 ราย เกิดมูลค่าการลงทุนกว่า 30,500 ล้านบาท เกิดการจ้างงานกว่า 88,892 ราย

และราวัล NEC Award ประจำปี 2561 ก็เป็นเครื่องยืนยันได้ถึงความสำเร็จของผู้เข้าร่วมโครงการ ที่สามารถผ่านการอบรม และสร้างธุรกิจให้เกิดขึ้นได้อย่างเจริญก้าวหน้าและยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานโครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ( New Entrepreneurs Creations : NEC )” ที่จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2552 และได้กำหนดให้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

Advertisements
NEC Award
นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ในปีนี้ กรมฯได้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา 6 รายให้ได้รับรางวัล NEC Award ประจำปี 2561 จากผู้ประกอบการที่มีสมัครเข้ามาจำนวน 66 รายทั่วประเทศ ดังต่อไปนี้

  1. นายณัฐฏ์เอก โชติปรีชารัตน์ บริษัทโรงงานผลิตภัณฑ์โคซี่
  2. นางวันดี ไพรรักษ์บุญ บริษัท บ้านเพลิน ฟู้ด จำกัด
  3. นายโสรัจ มหรรณพกุล บริษัท ฟูลเกิ้ล จำกัด
  4. นางพรทิพย์ มาลาธรรม ห้างหุ้นส่วนจำกัดแก้วมณีสมุนไพร
  5. นายศิวนาถ สุวรรณโชคสกุล บริษัท แม่สอดบรรจุภัณฑ์ จำกัด
  6. นายพิริยศาสตร์ ตระการจันทร์ บริษัท ป.เกรียบกุ้งอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

ด้วยความโดดเด่นของผู้ประกอบการทั้ง 6 ราย ที่มีภาวะความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนกระบวนการบริหารจัดการทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีความแตกต่าง สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

โดยที่มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน สามารถควบคุมต้นทุนมีการบริหารจัดการภายในองค์กร และบริหารจัดการด้านการเงิน/บัญชีอย่างมีประสิทธิภาพที่สามารถผลักดันให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง และรวดเร็ว

ทั้งนี้ความสำเร็จของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเจริญก้าวหน้าและอยู่ได้อย่างยั่งยืน นับเป็นแบบอย่างในการเริ่มต้นธุรกิจให้แก่ผู้ที่สนใจจะเป็นผู้ประกอบการ โดยนำแนวคิดจากตัวอย่างความสำเร็จเหล่านี้ เริ่มต้นในการดำเนินธุรกิจและสร้างแรงบันดาลใจ สู่การประสบความสำเร็จในธุรกิจต่อไป

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ยังได้มีนโยบายเพื่อส่งเสริม SMEs ไทย ให้สามารถก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยมีรายละเอียดของการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น

NEC Award

โดยกำหนดยุทธศาสตร์ ทั้งในส่วนของการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์ การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาศักยภาพและการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม

อีกทั้งยังมีการสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการประกอบการ และสร้างเครือข่ายหน่วยงานและผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ได้มีโอกาสในการเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยอย่างครบวงจร โดยกำหนดยุทธศาสตร์ได้เป็น 1. พัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพทันสมัย และครบวงจร 2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานและผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม 3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบและวิธีการในการส่งเสริมอุตสาหกรรม

เป้าหมายทั้งหมดอยู่ที่การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม ในหลากหลายมิติ เพื่อขยายขีดความสามารถของการแข่งขันในมุมกว้างต่อไป ในยุค อุตสาหกรรม 4.0 ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้