เครื่องวัดทดสอบความเร็วการใช้งาน Internet สำหรับ Mobile 3G 4G

เครื่องวัดทดสอบความเร็วการใช้งาน Internet สำหรับ Mobile 3G 4G เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ของ คุณพรเทพ นิวัตยะกุล สังกัด บง. ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 ซึ่ง วธ.เป็นผู้จัดประกวด

สภาพของปัญหาในการปฏิบัติงาน

เมื่อลูกค้าแจ้งว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตช้า CAT ผู้ให้บริการไม่สามารถทดสอบในจุดที่ใช้งานจริงได้ (Location Based Testing) ทำได้เพียงแต่ใช้ระบบ Network Monitoring ตรวจข้อมูลของระบบเครือข่ายว่าใช้งานได้หรือไม่ได้

หรือวัดจากปริมาณการใช้ร่วมเท่านั้น ส่วนการทดสอบแบบ Drive Test นั้นก็จะไม่สามารถทำได้ตลอดเวลา

แนวทางแก้ไขปัญหา

จัดทำอุปกรณ์โดยตั้งเป็นสถานีทดสอบวัดเฉพาะจุดใช้งาน เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานแบบสถานการณ์จริง เปรียบเสมือนการปล่อย Robot ออกไป Drive Test

Internet

ประโยชน์ที่ได้รับ
  1. สามารถดูสภาพและสถานะของเครือข่ายที่ให้บริการ
  2. สามารถทราบว่าในแต่ละพื้นที่ ที่มีอุปกรณ์ทดสอบติดตั้งอยู่ สามารถใช้งานได้ที่ความเร็วเท่าใด
  3. มีข้อมูลสำหรับตอบกับลูกค้าที่ใช้บริการได้
  4. มีข้อมูลเชิงสถิติเพื่อใช้ในการวางแผนการออกแบบโครงข่าย Mobile 3G 4G

Internet

สามารถดูผลงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่เว็บไซต์ http://rdcat.cathosting.in.th/index.htm