เรียนรู้จากผู้ประสบภัยสู่การให้แบบยั่งยืน ผ่าน CSR ฮอนด้า

ในปี 2554 หลังจากประสบปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ทำให้บริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีโรงงานผลิตรถยนต์อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับผลกระทบน้ำท่วมอย่างรุนแรงจนต้องหยุดการผลิตเป็นเวลาเกือบ 6 เดือน

และใช้เวลาในการฟื้นฟูก่อนที่จะสามารถเดินเครื่องการผลิตได้ใหม่อีกประมาณ 5 เดือนหลังจากนั้น กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการผนึกกำลังกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ประกาศจัดตั้งกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยขึ้น ในวันที่ 31 มีนาคม 2555

โดยกองทุนนี้เป็นกองทุนฉุกเฉินไว้ใช้ช่วยเหลือคนไทยในยามประสบภัยพิบัติที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ เช่นเดียวกับที่ฮอนด้าเคยได้รับผลกระทบและกลายเป็นผู้ประสบภัยแบบไม่คาดคิดในช่วงเวลาก่อนหน้า และที่ผ่านมาได้มีโครงการ CSR ต่างๆ ผ่านกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย มากมายหลายโครงการ

ล่าสุดได้สานต่อโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี เป็นปีที่ 4 ในกิจกรรม “สร้างฝายแกนดินหินก่อ กักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร” รวมพลังจิตอาสาร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูฝายกักเก็บน้ำในพื้นที่คลองโสม ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

เพื่อรับมือกับปัญหาภัยแล้งและป้องกันวิกฤตน้ำหลาก พร้อมผลักดันให้เป็นชุมชนต้นแบบในด้านการจัดการและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำให้กับชุมชนอื่นต่อไป

“เราเลือกสถานที่ ที่เป็นความต้องการของชุมชนด้วย มีการประเมินโครงการ ถ้าชุมชนไม่รู้สึกว่าไม่ใช่เจ้าของก็จะไม่ดูแล เราต้องทำให้เขารู้สึกว่าเป็นเจ้าของ ชุมชนต้องใช้ความเข้าใจ ต้องเห็นตัวอย่าง ดึงเขามาทำงานร่วมด้วย การจัดการเรื่องน้ำเรื่องการเกษตร จะจัดการได้จะขยายได้ ต้องทำให้ความคิดของชุมชนเป็นไปในแนวทางเดียวกับเรา

การติดตามปีแรกของเราพบสามารถกักเก็บน้ำได้เยอะ เป็นแหล่งน้ำใช้ และจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าบางแห่งที่เข้าไปทำ ชาวบ้านช่วยขยายโครงการ ทำเพิ่มจากที่ฮอนด้าเริ่มไว้ได้ความจุเพิ่มอีกเท่าตัว เขาขยายเพราะเขามีเงินเพิ่มขึ้น”

สำหรับจังหวัดปราจีนบุรี เป็นจังหวัดที่ประสบปัญหาน้ำหลากและภัยแล้งมาเป็นเวลานาน ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของผู้คนในชุมชนและการทำเกษตรกรรม ฮอนด้าจึงได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำหนองแสง ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี

จากนั้นในปี 2559 ได้ขยายพื้นที่ไปยังหนองปลาแขยงและคลองบุงกะเบา ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี และปี 2560 ในพื้นที่คลองยาง ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง ซึ่งทางกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยได้ร่วมดำเนินโครงการและสนับสนุนงบประมาณตลอดโครงการทั้ง 4 ปี รวม 26.21 ล้านบาท

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการผู้จัดการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย กล่าวว่า เราดูแลต้นน้ำเพราะน้ำคือต้นทางของทุกอย่าง สำหรับในปีนี้ฮอนด้าได้ดำเนินการขยายพื้นที่มายังบริเวณคลองโสมหรือคลองสมบูรณ์ ซึ่งเป็นคลองเส้นหลักของตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ

โดยจะมีการสร้างฝายชะลอน้ำ ฝายกักเก็บน้ำ การปลูกหญ้าแฝกและพันธุ์ไม้ยืนต้นเพื่อช่วยบรรเทาภัยแล้งและสภาวะน้ำหลาก ตลอดจนการบวชป่าและการให้ความรู้แก่ผู้คนในชุมชนพื้นที่ โดยได้เชิญชวนอาสาสมัครพนักงานกลุ่มบริษัทฮอนด้า ผู้จำหน่าย สื่อมวลชนและชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่

ออโตโมบิล

“เราเข้ามาทำงานที่นี่เกือบ 10 ปีแล้ว รู้ว่าชาวบ้านพื้นที่ไหนพร้อมหรือไม่พร้อม ฮอนด้าก็เข้ามาช่วย สิ่งที่สำคัญคือเรื่องของการสร้างเครือข่ายและความยั่งยืน ระบบเครือข่ายน้ำมีอยู่แล้ว เราทำให้กลไกเดิมกลับมา

สิ่งที่เราใส่ไปนิดเดียว แต่ก่อให้เกิดผลในวงกว้าง เกิดเครือข่ายที่ดี ส่วนการประเมินผลนั้นคือ เขาไม่แล้งแล้วเพราะสามารถกักน้ำไว้ในยามน้ำหลากมาใช้ยามน้ำแล้ง มีน้ำกินน้ำใช้ สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น”

จากการดำเนินโครงการในปีนี้ คาดว่าจะมีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์กว่า 226 ไร่ ครอบคลุม 2 หมู่บ้าน รวม 68 ครัวเรือนคาดว่าหลังจากดำเนินการโครงการครบทั้ง 4 ปี จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ

ทำให้มีปริมาณน้ำสำรองในพื้นที่สำหรับชุมชนในการบริโภคอุปโภคและการทำเกษตรกรรมรวม 3,563,500 ลบ.ม.ต่อปี รวมพื้นที่ทั้งหมดที่ได้รับประโยชน์ 17,884 ไร่ และชาวปราจีนบุรีได้รับประโยชน์กว่า 5,043 ครัวเรือน

ด้าน ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. ร่วมดำเนินงานกับกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าและชุมชน

ได้น้อมนำแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำพื้นที่คลองโสม คลองเส้นหลักของตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ พื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งเป็นเวลานาน

เนื่องจากแหล่งน้ำมีความตื้นเขินและถูกปกคลุมด้วยวัชพืช ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี จึงต้องได้รับการบริหารจัดการด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้แหล่งน้ำมีประสิทธิภาพในการกักเก็บและสำรองน้ำได้มากขึ้น

รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว อันจะนำไปสู่การพัฒนาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเป็นต้นแบบการจัดการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำให้กับชุมชนอื่นต่อไป

ทั้งนี้กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิฮอนด้าประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ในการการมอบความช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับประชาชนไทยในยามที่ประเทศไทยอาจเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ

อาทิ แผ่นดินไหว ดินถล่ม ภัยหนาว ภัยแล้ง น้ำท่วม ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินงานภายใต้กองทุนดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที โดยมอบเงินสมทบ 1,000 บาทต่อการขายรถยนต์ 1 คัน 100 บาทต่อการขายรถจักรยานยนต์ 1 คัน และ 10 บาทต่อการขายเครื่องยนต์อเนกประสงค์ 1 เครื่อง

ปัจจุบันมียอดเงินสะสมป็นจำนวนเงินกว่า 1,000 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 6 ปีของการดำเนินการได้มีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ 37 จังหวัด รวมจำนวนเงินกว่า 250 ล้านบาท

This slideshow requires JavaScript.