พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีประเทศไทย ในฐานะประธานอาเซียน ขอบคุณภาพจาก www.aseanthai.net

จับตา 3 ประเด็น นำเทคโนโลยีพัฒนา อาเซียน

การประชุมสุดยอดผู้นำ อาเซียน (ASEAN Thailand 2019) ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศเจตนารมณ์อาเซียนในการที่จะรวมกันเป็นปึกแผ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งมีการกล่าวถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในหลายมิติที่สำคัญ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

ความท้าทายของ อาเซียน ใน 3 มิติเทคโนโลยีสำคัญ
  1. มั่นคงขึ้น การรับมือความเปลี่ยนแปลงทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ มีแนวคิดที่จะจัดตั้งศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ที่ประเทศไทย เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของภูมิภาคให้รับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในมิติอาชญากรรมข้ามชาติที่มีอัตราสูงขึ้น

  2. มั่งคั่งขึ้น จากปัญหาการค้าพหุภาคีเป็นเครื่องย้ำเตือนว่า อาเซียนเราจะต้องจับมือกันให้แน่นขึ้นและผลักดันให้การเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือ อาร์เซ็ป (RCEP) จะต้องแล้วเสร็จภายในปีนี้ เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของ อาเซียน ซึ่งคาดว่า จะช่วยเพิ่มจีดีพีของอาเซียนอีก 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี ค.ศ. 2025 ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคอุตสาหกรรม 4.0 (4IR)

และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ MSMEs ((Micro, Small and Medium Enterprises) ตลอดจนแรงงานมีทักษะ ผู้ประกอบการวิชาชีพ และภาคการเกษตร โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตร เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและช่องว่างของการพัฒนารวมทั้งการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

และการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงต่าง ๆ ทั้งใน ACMECS ซึ่งเป็นข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำอิระวะดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Aeyawadee-Chaopraya-Mekong Economic Coorperation) เป็นข้อตกลงความร่วมมือด้านธุรกิจระหว่างประเทศไทย,พม่า,ลาว,กัมพูชา และเวียดนาม ที่ริเริ่มมาตั้งแต่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร และในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและอินโด-แปซิฟิก

  1. ยั่งยืนขึ้น อาเซียนจะขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะจัดตั้งขึ้นในไทยเป็นกลไกสำคัญ มิติของการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนด้วยเครือข่ายเมืองอัจฉริยะ ซึ่งจะเป็นต้นแบบของการพัฒนาเมืองสมัยใหม่ที่พัฒนาทั้งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ควบคู่กับการขจัดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน เพื่อประโยชน์ของพวกเรา ประชาชนชาวอาเซียนในระยะยาว

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

www.thaigov.go.th